EL PENTATEUC

NOMBRES

 27

 

 

L’herència de les filles

1 Es van presentar les filles de Selofhad, fill d’Hèfer, fill de Galaad, fill de Maquir, fill de Manassès, fill de Josep. Les filles es deien: Mahlà, Noà, Hoglà, Milcà i Tirsà.
2 Es van presentar davant Moisès i el sacerdot Eleazar, en presència de tots els principals i de tota la congregació, a l’entrada del Tabernacle de Reunió, i van dir:
3 “El nostre pare va morir al desert, però ell no era de la colla de Corè que es va rebel·lar contra el Senyor, sinó que va morir pel propi pecat sense tenir fills.
4 Per què s’ha d’esborrar el nom del nostre pare d’entre la seva parentela, pel fet de no haver tingut cap fill? Dóna’ns una heretat entre els germans del nostre pare.”
5 Moisès va presentar la causa d’elles davant el Senyor,
6 i el Senyor li va dir:
7 “Tenen raó les filles de Selofhad. Els donaràs, doncs, una heretat entre els germans del seu pare; els traspassaràs l’heretat del seu pare.
8 I parlaràs als fills d’Israel així: Si un home mor sense tenir cap fill, fareu passar la seva herència a la seva filla.
9 I en cas de no tenir cap filla, donareu la seva herència als seus germans.
10 I si no té germans, donareu l’herència als germans del seu pare.
11 I si el seu pare no té germans, donareu la seva herència al parent més pròxim de la seva família, i ell en serà l’amo. Per als fills d’Israel, serà un estatut de dret, tal com ho ha manat el Senyor a Moisès.”

Josuè, successor de Moisès

12 El Senyor digué a Moisès: “Puja en aquesta muntanya d’Abarim i mira la terra que he donat als fills d’Israel;
13 i quan l’hagis vista, també seràs ajuntat al teu poble, com hi va ser ajuntat el teu germà Aaron,
14 ja que us vau rebel.lar contra les meves ordres al desert de Sin, en aquella revolta de la congregació, i no em vau glorificar als seus ulls en l’afer de l’aigua.” (Aquestes són les fonts de Meribà de Cadeix, al desert de Sin.)
15 Llavors Moisès va parlar al Senyor, i li digué:
16 “Que el Senyor, Déu dels esperits de tota carn, designi un home per cap de la congregació,
17 que vagi davant d’ella, que la guiï en les sortides i en el retorn, a fi que la congregació del Senyor no sigui com un ramat sense pastor.”
18 El Senyor respongué a Moisès: “Pren-te Josuè, fill de Nun, un home que té esperit, i imposa-li la teva mà.
19 Posa’l després davant del sacerdot Eleazar i davant de tota la congregació i, en presència d’ells, dóna-li el càrrec.
20 I li atorgaràs part de la teva autoritat, perquè tota la congregació dels fills d’Israel l’obeeixi.
21 Ell es presentarà davant d’Eleazar, a fi que consulti davant el Senyor per ell mitjançant el judici de l’Urim. Segons ordeni, sortiran; i segons ordeni, tornaran, ell i tots els fills d’Israel, tota la congregació.”
22 Moisès va fer el que el Senyor li havia manat: prengué Josuè i el va presentar davant del sacerdot Eleazar i davant de tota la congregació.
23 Li va imposar les mans i li donà el càrrec, tal com el Senyor havia manat per mitjà de Moisès.