EL PENTATEUC

NOMBRES

 26

 

El segon cens d’Israel

1 Després d’aquella plaga, el Senyor va parlar a Moisès i a Eleazar, el fill del sacerdot Aaron, i els digué:
2 “Feu el cens de tota la congregació dels fills d’Israel, des de l’edat de vint anys en amunt, segons les seves cases paternes, tots els aptes per a la guerra a Israel.”
3 Moisès i el sacerdot Eleazar van parlar així amb ells a les estepes de Moab, prop del Jordà, davant de Jericó:
4 “Compteu els qui han sortit d’Egipte des dels vint anys en amunt”, com ho havia manat el Senyor a Moisès. I els fills d’Israel que van sortir d’Egipte eren:
5 Rubèn, el primogènit d’Israel. I els descendents de Rubèn: d’Hanoc, la família dels hanoquites; de Pal·lú, la família dels pal·luïtes;
6 d’Hesron, la família dels hesronites; de Carmí, la família dels carminites.
7 Fins aquí les famílies dels rubenites. Els enregistrats van ser quaranta-tres mil set-cents trenta.
8 Fill de Pal.lú: Eliab.
9 Fills d’Eliab: Nemuel, Datan i Abiron. Aquests dos últims foren aquells Datan i Abiron, membres de l’assemblea de la congregació, que es van amotinar contra Moisès i Aaron amb la colla de Corè, quan ells es van alçar contra el Senyor,
10 i la terra va obrir la boca i els engolí junt amb Corè, quan va morir aquella colla, mentre el foc devorava dos-cents cinquanta homes perquè servissin d’escarment.
11 Però els fills de Corè no van morir.
12 Descendents de Simeó, per famílies: de Jemuel, la família dels jemuelites; de Jamín, la família dels jaminites; de Jaquín, la família dels jaquinites;
13 de Zèrah, la família dels zerahïtes; de Xaül, la família dels xaülites.
14 Aquestes són les famílies dels simeonites: vint-i-dos mil dos-cents.
15 Descendents de Gad, per famílies: de Sefon, la família dels sefonites; de Haguí, la família dels haguites; de Xuní, la família dels xunites;
16 d’Ozní, la família dels oznites; d’Erí, la família dels erites;
17 d’Arod, la família dels arodites; d’Arelí, la família dels arelites.
18 Aquestes són les famílies descendents de Gad, segons el seu registre: quaranta mil cinc-cents.
19 Els fills de Judà: Er i Onan; però Er i Onan van morir a la terra de Canaan.
20 Així, doncs, els descendents de Judà, per les seves famílies, són: de Xelà, la família dels xelaïtes; de Peres, la família dels peresites; de Zèrah, la família dels zerahïtes.
21 Els descendents de Peres són: d’Hesron, la família hesronita; d’Hamul, la família hamulita.
22 Aquestes són les famílies de Judà, segons el seu registre: setanta-sis mil cinc-cents.
23 Els descendents d’Issacar, per les seves famílies, són: de Tolà, la família dels tolaïtes; de Puvà, la família dels puvaïtes;
24 de Jaixub, la família dels jaixubites; de Ximron, la família dels ximronites.
25 Aquestes són les famílies d’Issacar, segons el seu registre: seixanta-quatre mil tres-cents.
26 Els descendents de Zabuló, per les seves famílies, són: de Sèred, la família dels sereïtes; d’Elon, la família dels elonites; de Jahleel, la família dels jahleelites.
27 Aquestes són les famílies zabulonites, segons el seu registre: seixanta mil cinc-cents.
28 Els descendents de Josep, per les seves famílies, són: Manassès i Efraïm.
29 Descendents de Manassès: de Maquir, la família dels maquirites. I Maquir engendrà Galaad. De Galaad, la família dels galaadites.
30 Aquests són els descendents de Galaad: de Ièzer, la família dels iezerites; d’Hèlec, la família dels helequites;
31 i d’Asriel, la família dels asrielites; i de Xèquem, la família dels xequemites;
32 i de Xemidà, la família dels xemidaïtes; i d’Hèfer, la família dels heferites.
33 Però Selofhad, el fill d’Hèfer, no tingué fills, sinó filles; i els noms de les filles de Selofhad foren: Mahlà, Noà, Hoglà, Milcà i Tirsà.
34 Aquestes són les famílies de Manassès, i el nombre dels seus enregistrats fou de cinquanta-dos mil set-cents.
35 Aquests són els descendents d’Efraïm, per les seves famílies: de Xutèlah, la família dels xutelahites; de Bèquer, la família dels bequeraïtes; de Tàhan, la família dels tahanaïtes.
36 I els descendents de Xutèlah: d'Eran, la família dels eranites.
37 Aquestes són les famílies dels descendents d’Efraïm, segons el seu registre: trenta-dos mil cinc-cents. Fins aquí els descendents de Josep per les seves famílies.
38 Descendents de Benjamí, per les seves famílies: de Bela, la família dels belaïtes; d’Aixbel, la família dels aixbelites; d’Ahiram, la família dels ahiramites;
39 de Xefufam, la família dels xefufamites; d’Hufam, la família dels hufamites.
40 Els fills de Bela foren: Ard i Naaman. D’Ard, la família dels ardites; de Naaman, la família dels naamanites.
41 Fins aquí els descendents de Benjamí per les seves famílies. Els enregistrats d’ells foren: quaranta-cinc mil sis-cents.
42 Aquests són els descendents de Dan, per les seves famílies: de Xuham, la família dels xuhamites. Aquests són els clans de Dan per les seves famílies.
43 El total de les famílies xuhamites, segons el seu registre, són: seixanta-quatre mil quatre-cents.
44 Descendents d’Aser, per les seves famílies: d'Imnà, la família dels imnaïtes; d 'Ixví, la família dels ixviïtes; de Berià, la família dels beriaïtes.
45 Pels fills de Berià: d’Heber, la família dels heberites; de Malquiel, la família dels malquielites.
46 I el nom de la filla d’Aser era Sèrah.
47 Aquestes són les famílies dels descendents d’Aser, segons el seu registre: cinquanta-tres mil quatre-cents.
48 Els descendents de Neftalí, per les seves famílies, són: de Jahsseel, la família dels jahsseelites; de Guní, la família dels gunites;
49 de Jèsser, la família dels jesserites; de Xil·lem, la família dels xil·lemites.
50 Fins aquí els descendents de Neftalí per les seves famílies. Els enregistrats d’ells foren: quaranta-cinc mil quatre-cents.
51 El total dels enregistrats dels fills d’Israel va ser de sis-cents un mil set-cents trenta.

Normes per al repartiment de la terra

52 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
53 “Entre aquests serà repartida la terra en propietat, segons el nombre de noms registrats.
54 Als més nombrosos donaràs una porció més gran, i als menys nombrosos, una porció més petita. A cadascun se li donarà la seva heretat en proporció al nombre d’enregistrats.
55 Però el país serà repartit a la sort. D’acord amb els noms de les tribus patriarcals es farà la distribució.
56 La sort decidirà la distribució, tant entre grans com entre petits”.

Cens dels levites

57 Aquests foren els comptats dels levites, per les seves famílies: de Guerxon, la família guerxonita; de Quehat, la família quehatita; de Merarí, la família merarita.
58 Aquestes són les famílies dels levites: la família libnita, la família hebronita, la família mahlita, la família muixita i la família coraïta. Quehat va engendrar Amram.
59 El nom de la dona d’Amran era Joquèbed, filla de Leví, que li nasqué a l’Egipte. Amram tingué d’ella Aaron i Moisès, i Maria, germana d’ells.
60 A Aaron li naixeren Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.
61 Nadab i Abihú van morir quan van oferir un foc profà davant el Senyor.
62 Els seus enregistrats foren: vint-i-tres mil, tots mascles d’un mes en amunt, perquè no eren comptats entre els altres israelites, ja que no havien de tenir herència entre els fills d’Israel.
63 Aquests foren els comptats per Moisès i el sacerdot Eleazar quan van censar els fills d’Israel a les estepes de Moab, prop del Jordà, davant de Jericó.
64 Entre ells no quedava cap home dels que van ser enregistrats per Moisès i el sacerdot Aaron quan van censar els fills d’Israel al desert del Sinaí,
65 perquè el Senyor els havia predit: “Moriran irremissiblement en el desert.” De fet, no en va quedar ni un, llevat de Caleb, fill de Jefunnè, i Josuè, fill de Nun.