EL PENTATEUC

NOMBRES

 19

 

 

El ritu purificador de la vaca roja

1 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron i els digué:
2 “Aquest és un precepte de llei que el Senyor ha dictat: Digues als fills d’Israel que portin una vaca completament roja, que no tingui cap tara i que mai no hagi dut al damunt un jou.
3 La donareu al sacerdot Eleazar, que la traurà fora del campament i serà degollada davant seu.
4 Acabat, el sacerdot Eleazar prendrà part de la sang amb el dit i farà set aspersions en direcció al frontispici del Tabernacle de Reunió.
5 Tot seguit la vaca serà cremada davant d’ell: la pell, la carn i la sang, a més dels excrements, tot serà cremat.
6 Després el sacerdot prendrà una branca de cedre i una d’hisop amb llana escarlata, i ho llençarà al mig del foc on crema la vaca.
7 El sacerdot es rentarà els vestits, es rentarà el cos amb aigua i després podrà entrar al campament, però serà impur fins al vespre.
8 Igualment, aquell qui l’haurà cremada es rentarà els vestits amb aigua i es rentarà el cos amb aigua, i serà impur fins al vespre.
9 Tot seguit, un home pur recollirà les cendres de la vaca, les dipositarà en un lloc net fora del campament i es reservaran per a la congregació dels fills d’Israel, per preparar l’aigua de la purificació: és ofrena pel pecat.
10 I aquell que recull les cendres de la vaca es rentarà els vestits i serà impur fins al vespre. Això serà un estatut perpetu per als fills d’Israel i per al foraster que resideixi enmig d’ells.

Impuresa amb un cadàver

11 Aquell qui toqui un cadàver humà, serà impur durant set dies.
12 Es purificarà amb aquesta aigua el dia tercer i el dia setè, i serà net. Si no es purifica el dia tercer i el setè, no serà net.
13 Tothom qui toqui un cadàver, els cos d’una persona morta, si no es purifica, ha contaminat el Tabernacle del Senyor, i aquella persona serà extirpada d’enmig d’Israel. Ja que l’aigua de la purificació no ha estat vessada damunt d’ell, és impur; la seva impuresa segueix en ell.
14 Aquesta és la llei per al cas que un home es mori dins la tenda: tothom qui entri dins la tenda i tothom qui estigui dins la tenda serà impur durant set dies.
15 Tot recipient obert, que no tingui tapadora ajustada, serà impur.
16 Aquell qui en ple camp toqui algun mort per l’espasa, o un cadàver, o uns ossos humans o una sepultura, serà impur set dies.

Ritual de purificació

17 Per a la persona impura es prendrà un poc de cendra de la cremació d’aquella ofrena pel pecat i es barrejarà amb aigua viva dins d’un recipient.
18 I un home que estigui net prendrà l'hisop, el xoparà dins l’aigua i aspergirà sobre la tenda i sobre tots els objectes i persones que hi havia allí, i sobre aquella persona que hagi tocat els ossos o l’home mort, o el difunt, o la sepultura.
19 L’home net, doncs, aspergirà l’impur el dia tercer i el dia setè; quan s’hagi purificat del pecat el dia setè, es rentarà els vestits, es rentarà amb aigua i al vespre serà pur.
20 Però l’home que en estat d’impuresa no es purifiqui del pecat, aquella persona serà extirpada d’enmig de l’assemblea, perquè ha contaminat el Santuari del Senyor. Ja que les aigües de la purificació no s’han vessat damunt d’ell: és impur.
21 Això és per a vosaltres un estatut perpetu. Aquell qui haurà aspergit l’aigua de la purificació es rentarà els vestits; igualment, aquell qui haurà tocat aquesta aigua serà impur fins al vespre.
22 Tot allò que l’impur hagi tocat serà impur, i aquell qui ho toqui serà impur fins al vespre.”