EL PENTATEUC

NOMBRES

 10

 

 

Les trompetes de plata

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Fabrica’t dues trompetes: les faràs de plata batuda i et serviran per a convocar la congregació i per a ordenar alçar el campament.
3 Quan sonin les dues, tota la congregació s’aplegarà, amb tu, a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
4 Quan en soni una de sola, se t’aplegaran els principals, els caps de milers dels fills d’Israel.
5 Quan sonin amb cridòria, es posaran en marxa els campaments situats a la part d’orient.
6 Quan sonin amb cridòria per segona vegada, es posaran en marxa els campaments situats a la part de migdia. Per a ordenar les marxes, sonaran amb cridòria,
7 en canvi, per a convocar l’assemblea, les fareu sonar, però sense cridòria.
8 Seran els fills d’Aaron, els sacerdots, els qui faran sonar les trompetes: aquest serà un decret a perpetuïtat per a totes les generacions.
9 Quan, ja en la vostra terra, hàgiu de sortir en campanya contra un enemic que us vulgui atacar, tocareu les trompetes amb cridòria; així el Senyor, el vostre Déu, us prestarà atenció i sereu salvats dels vostres enemics.
10 En les vostres diades d’alegria, de festes solemnes i de novilunis, tocareu les trompetes sobre els vostres holocaustos i sobre els sacrificis de les vostres ofrenes de reconciliació, perquè us faci de rememoració davant el vostre Déu. Jo, el Senyor, el vostre Déu.”

Israel deixa el Sinaí

11 L’any segon, el dia vint del mes segon, el núvol es va alçar de sobre el Tabernacle del Testimoni;
12 llavors els fills d’Israel es van posar en marxa, per etapes, des del desert del Sinaí, i el núvol es va aturar al desert de Paran.
13 Així van començar els fills d’Israel les seves etapes d’acord amb l’ordre del Senyor transmesa per Moisès.
14 Va iniciar la marxa la bandera del campament dels fills de Judà, formats en esquadrons, i dirigint la tropa hi anava Nahxon, fill d’Amminadab.
15 Al front de la tropa de la tribu dels fills d’Issacar hi anava Netanel, fill de Suar.
16 Al front de la tropa de la tribu dels fills de Zabuló hi anava Eliab, fill d’Helon.
17 Mentrestant, la tenda fou desmuntada, i els fills de Guerxon i els fills de Merarí van carregar la tenda i emprengueren la marxa.
18 Darrere emprengué la marxa la bandera del campament de Rubèn, formats en esquadrons, i dirigint la tropa hi anava Elissur, fill de Xedeür.
19 Al front de la tropa de la tribu dels fills de Simeó hi anava Xelumiel, fill de Surixadai.
20 Al front de la tropa de la tribu dels fills de Gad hi anava Eliassaf, fill de Deuel.
21 Darrere emprengueren la marxa els quehatites, que transportaven les coses sagrades; així podien muntar la tenda mentre no arribaven els altres.
22 Tot seguit emprengué la marxa la bandera del campament dels fills d’Efraïm, formats en esquadrons, i dirigint la tropa hi anava Elixamà, fill d’Ammihud.
23 Al front de la tropa de la tribu dels fills de Manassès hi anava Gamliel, fill de Pedahsur.
24 Al front de la tropa de la tribu dels fills de Benjamí hi anava Abidan, fill de Guidoní.
25 Després emprengué la marxa la bandera del campament dels fills de Dan, a la reraguarda de tots els campaments, formats en esquadrons, i dirigint la tropa hi anava Ahièzer, fill d’Ammixadai.
26 Al front de la tropa de la tribu dels fills d’Aser hi anava Paguiel, fill d’Ocran.
27 Al front de la tropa de la tribu dels fills de Neftalí hi anava Ahirà, fill d’Enan.
28 Aquest fou l’ordre de marxa dels fills d’Israel, formats en esquadrons; així van marxar.

Invitació de Moisès a Hobab

29 Aleshores, Moisès digué a Hobab, fill de Reuel, el madianita, sogre de Moisès: “Nosaltres marxem cap al lloc que el Senyor ens ha dit que ens donarà. Vine amb nosaltres, que et tractarem bé, perquè el Senyor ha promès el bé a Israel.”
30 Però ell li va contestar: “No vindré; me n’aniré a la meva terra, al lloc on he nascut.”
31 Moisès insistí: “Et prego que no ens deixis, perquè tu coneixes els llocs on es pot acampar al desert, i ens faràs de guia.
32 T’asseguro que si véns amb nosaltres et donarem participació en tot el bé que el Senyor ens concedeixi.”

La partida

33 Van partir de la muntanya del Senyor i van caminar durant tres dies, i l’arca del pacte del Senyor va anar al davant d’ells l’etapa de tres dies, per cercar-los un lloc de descans.
34 El núvol del Senyor era damunt d’ells tot el dia, cada cop que alçaven el campament.
35 I quan l’arca iniciava la marxa, Moisès deia: “Alça’t, Senyor, i que els teus enemics es dispersin. Que fugin del teu davant els qui t’odien!”
36 I quan s’aturava, deia: “Pren lloc, Senyor, entre el nombrós exèrcit d’Israel!”