NEHEMIES

 7

 

Nehemies designa dirigents

1 Un cop acabada la reconstrucció de la muralla i fixats els batents de les portes, es van designar el porters, els cantors i els levites.
2 Vaig confiar el comandament de Jerusalem al meu germà Hananí i a Hananià, el comandant de la fortalesa, perquè aquest era un home fidel i temorós de Déu com n’hi ha pocs,
3 i els vaig dir: “Que no s’obrin les portes de Jerusalem fins que el sol ja escalfi, i es tancaran els batents i es passaran els forrellats en la vostra presència. També s’establiran torns de guàrdia amb la gent de Jerusalem, els uns en el lloc de guàrdia i els altres davant de casa seva.”
4 Perquè si bé la ciutat era espaiosa i gran, la població era poca, i no s’havien reconstruït les cases.

Relació dels primers repatriats

5 Després, el meu Déu em va posar al cor la idea de reunir els notables, els magistrats i la gent del poble a fi de fer-ne el cens. I vaig trobar un registre genealògic dels qui havien vingut primer, on hi havia escrit això:
6 “Aquests són els nascuts a la província de Judà que van retornar del captiveri, d’entre els que van ser deportats per Nabucodonosor, rei de Babilònia, i que van tornar a Jerusalem i a Judà, cadascun a la seva ciutat.
7 Van ser conduïts per Zorobabel, Jeixua, Nehemià, Azarià, Raamià, Nahamaní, Mordocai, Bilxan, Mispèret, Bigvai, Nehum i Baanà. El cens dels homes del poble d’Israel era:
8 Descendents de Paroix, dos mil cent setanta-dos.
9 Descendents de Xefatià, tres-cents setanta-dos.
10 Descendents d’Arah, sis-cents cinquanta-dos.
11 Descendents de Pahat-Moab, és a dir, de la part de Jeixua i de Joab, dos mil vuit-cents divuit.
12 Descendents d’Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre.
13 Descendents de Zatú, vuit-cents quaranta-cinc.
14 Descendents de Zacai, set-cents seixanta.
15 Descendents de Baní, sis-cents quaranta-vuit.
16 Descendents de Bebai, sis-cents vint-i-vuit.
17 Descendents d’Azgad, dos mil tres-cents vint-i-dos.
18 Descendents d’Adonicam, sis-cents seixanta-set.
19 Descendents de Bigvai, dos mil seixanta-set.
20 Descendents d’Adín, sis-cents cinquanta-cinc.
21 Descendents d’Ater, és a dir, de la part d’Hizquià, noranta-vuit.
22 Descendents d’Haixum, tres-cents vint-i-vuit.
23 Descendents de Bessai, tres-cents vint-i-quatre.
24 Descendents d’Harif, cent dotze.
25 Oriünds de Gabaon, noranta-cinc.
26 Els homes de Betlem i de Netofà, cent vuitanta-vuit.
27 Els homes d’Anatot, cent vint-i-vuit.
28 Els homes de Betazmàvet, quaranta-dos.
29 Els homes de Quiriat-Jearim, de Quefirà i de Beerot, set-cents quaranta-tres.
30 Els homes de Ramà i de Gueba, sis- cents vint-i-un.
31 Els homes de Micmàs, cent vint-i-dos.
32 Els homes de Betel i d’Ai, cent vint-i-tres.
33 Els homes de l’altre Nebó, cinquanta-dos.
34 Descendents de l’altre Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre.
35 Descendents d’Harim, tres-cents vint.
36 Oriünds de Jericó, tres-cents quaranta-cinc.
37 Oriünds de Lod, d’Hadid i d’Onó, set-cents vint-i-un.
38 Descendents de Senaà, tres mil nou-cents trenta.
39 Dels sacerdots: descendents de Jedaià, de la família de Jeixua, nou-cents setanta-tres.
40 Descendents d’Immer, mil cinquanta-dos.
41 Descendents de Paixhur, mil dos-cents quaranta-set.
42 Descendents d’Harim, mil disset.
43 Dels levites: descendents de Jeixua, és a dir, de la part de Cadmiel, de la descendència d’Odavià, setanta-quatre.
44 Dels cantors: descendents d’Assaf, cent quaranta-vuit.
45 Dels porters: descendents de Xal•lum, d’Ater, de Talmon, d’Acub, d’Hatità i de Xobai, en total, cent trenta-vuit.
46 Dels servents del temple: els descendents de Sihà, d’Hassufà, de Tabaot,
47 de Querós, de Sià, de Padon,
48 de Lebanà, d’Hagabà, de Xalmai,
49 d’Hanan, de Guidel, de Gahar,
50 de Reaià, de Ressín, de Necodà,
51 de Gazam, d’Uzà, de Passéah,
52 de Bessai, de Meünin, de Nefussim,
53 de Bacbuc, d’Hacufà, d’Harhur,
54 de Baslit, de Mehidà, d’Harxà,
55 de Barcós, de Sisserà, de Tèmah,
56 de Nessíah, d’Hatifà.
57 Els descendents dels servents de Salomó: descendents de Sotai, de Sofèret, de Peridà,
58 de Jalà, de Darcon, de Guidel,
59 de Xefatià, d’Hatil, de Poquèret-Assebaïm i d’Amon.
60 Tots els servents del temple i els descendents dels servents de Salomó foren tres-cents noranta-dos.
61 I aquests són els que van venir de Tel-Mèlah, de Tel-Harxà, de Querub, d’Adon i d’Immer, si bé no van poder demostrar, ni per la seva família paterna ni pel seu llinatge, que fossin israelites:
62 descendents de Delaià, de Tobià i de Necodà: sis-cents quaranta-dos.
63 A més, d’entre els sacerdots: els descendents d’Hobaià, de Cos i de Barzil•lai, que prengué muller d’entre les filles de Barzil•lai, el galadita, i en va adoptar el nom.
64 Aquests van buscar els seus registres genealògics, però no van aconseguir de trobar-los, i per això van ser considerats com a profans i exclosos del sacerdoci.
65 I el governador els va prohibir de participar dels aliments consagrats fins que hi hagués un sacerdot per a consultar les sorts sagrades dels Urim i dels Tummim.
66 El total de la congregació era de quaranta-dos mil tres-cents seixanta,
67 sense comptar-hi els servents i serventes, que eren set mil tres-cents trenta-set. També tenien dos-cents quaranta-cinc cantors i cantores.
68 Duien set-cents trenta-sis cavalls, dues-centes quaranta-cinc mules,
69 quatre-cents trenta-cinc camells i sis mil set-cents vint ases.
70 Alguns dels caps de família van fer donatius per a les obres. El governador va donar per al tresor mil monedes d’or, cinquanta tassons i cinc-cents trenta vestits sacerdotals.
71 Els caps de família van contribuir al fons per a la reconstrucció amb vint mil monedes d’or i dues mil dues-centes mines de plata.
72 La resta del poble va contribuir amb vint mil monedes d’or, dues mil mines de plata i seixanta-set vestits sacerdotals.
73 Els sacerdots, els levites, els porters, els cantors, una part del poble i els servents del temple es van establir a les seves poblacions. Així, quan es va complir el mes setè, els fills d’Israel ja estaven aposentats a les seves ciutats.