NEHEMIES

 12

 

 

Sacerdots i levites

12 Aquests són els sacerdots i levites que van retornar amb Zorobabel, fill de Xealtiel, i amb Jeixua: Seraià, Irmeià, Ezrà,
2 Amarià, Mal·luc, Hatuix,
3 Xecanià, Rehum, Meremot,
4 Idó, Guinnetoi, Abià,
5 Miamín, Maadià, Bilgà,
6 Xemaià, Joiarib, Jedaià,
7 Sal·lú, Amoc, Hilquià i Jedaià. Aquests eren els principals dels sacerdots i dels seus germans, en temps de Jeixua.
8 I dels levites eren: Jeixua, Binnui, Cadmiel, Xerebià, Jehudà i Matanià, que amb els seus germans dirigia les accions de gràcies.
9 I Bacbuquià i Unní, amb els seus germans, s’alternaven en el servei.

Genealogia dels grans sacerdots
.
10 Jeixua va engendrar Joiaquim, i Joiaquim va engendrar Eliaixib, i Eliaixib va engendrar Joiadà,
11 i Joiadà va engendrar Johanan, i Johanan va engendrar Jadua.

Sacerdots i levites en temps del gran sacerdot Joiaquim

12 En temps de Joiaquim, els sacerdots caps de família eren: de la de Seraià, Meraià; de la d’Irmeià, Hananià;
13 de la d’Ezrà, Meixul·lam; de la d’Amarià, Jehohanan;
14 de la de Melicú, Jonatan; de la de Xebanià, Jossef;
15 de la d’Harim, Adnà; de la de Meraiot, Helcai;
16 de la d’Idó, Zacaries; de la de Guinneton, Meixul•lam;
17 de la d’Abià, Zicrí; de la de Miamín, Maadià, Piltai;
18 de la de Bilgà, Xammua; de la de Xemaià, Jehonatan;
19 de la de Joiarib, Matenai; de la de Jedaià, Uzí;
20 de la de Sal·lú, Cal·lai; de la d’Amoc, Éber;
21 de la d’Hilquià, Haixabià; i de la de Jedaià, Netanel.
22 Els levites, en temps d’Eliaixib, de Joiadà, de Johanan i de Jadua, van ser inscrits per caps de família, així com els sacerdots, fins al regnat de Darius, el persa.
23 Els fills de Leví caps de família van ser inscrits en el llibre de les Cròniques fins a l’època de Johanan, fill d’Eliaixib.
24 Els principals dels levites eren: Haixabià, Xerebià i Jeixua, fill de Cadmiel, amb els seus germans al davant per lloar i donar accions de gràcies, d’acord amb les disposicions de David, home de Déu, guardant el seu torn.
25 Matanià, Bacbuquià, Obadià, Meixul·lam, Talmon i Acub eren porters per a la vigilància dels magatzems, vora les portes.
26 Aquests van viure en temps de Joiaquim, fill de Jeixua, fill de Jossadac, i en temps del governador Nehemies i del sacerdot escriba Esdres.

Dedicació de la muralla

27 Per a la dedicació de la muralla de Jerusalem, van ser convocats els levites de tot arreu per venir a Jerusalem a celebrar la dedicació amb alegria i càntics d’acció de gràcies, al so de címbals, salteris i arpes.
28 I van ser reunides les agrupacions de cantors del districte, tant de les rodalies de Jerusalem com de les viles dels netofatites,
29 i de Betaguilgal i dels camps de Gueba i Azmàvet, perquè els cantors s’havien edificat vilatges per les rodalies de Jerusalem.
30 Llavors els sacerdots i els levites es van purificar, i després van purificar el poble, les portes i la muralla.
31 Aleshores vaig fer pujar els caps de Judà dalt de la muralla i vaig formar dos grans cors per a la processó. L’un es va dirigir, seguint el pas de ronda de la mu-ralla, cap a la dreta, a la porta del Femer.
32 Darrere d’ells hi anava Oixaià, amb la meitat dels principals de Judà,
33 i Azarià, Ezrà, Meixul·lam,
34 Jehudà, Biniamín, Xemaià i Irmeià,
35 amb alguns dels fills dels sacerdots, amb trompetes i Zecarià, fill de Jonatan, fill de Xemaià, fill de Matanià, fill de Micà, fill de Zacur, fill d’Assaf,
36 i els seus germans Xemaià, Azarel, Milalai, Guilalai, Maai, Netanel, Jehudà i Hananí, amb els instruments de música de David, home de Déu. I davant d’ells hi anava Esdres, l’escriba.
37 A l’altura de la porta de la Font van pujar de dret per les escales de la ciutat de David, pel pas de la ronda de la muralla, fins passat el palau de David i fins a la porta de les Aigües, a l’orient.
38 El segon cor dels que entonaven accions de gràcies van sortir en direcció oposada, i jo darrere seu amb l’altra meitat del poble, per dalt de la muralla, des de la torre dels Forns fins a la muralla Ampla,
39 i després per damunt de la torre d’Efraïm, de la porta Vella, de la porta dels Peixos, de la torre d’Hananel i de la torre del Centenar, fins a la porta de les Ovelles, i es van aturar a la porta de la Presó.
40 Després, els dos cors que entonaven accions de gràcies es van formar al temple de Déu. També jo i la segona meitat dels magistrats que anaven amb mi,
41 i els sacerdots Eliaquim, Maasseià, Miniamín, Micaià, Elioenai, Zecarià i Hananià, amb trompetes;
42 i Maasseià, Xemaià, Elazar, Uzí, Jehohanan, Malquià, Elam i Ézer. Llavors els cantors van començar a cantar sota la direcció d’Izrahià.
43 I aquell dia es van oferir grans sacrificis i tothom es va alegrar, perquè Déu els havia concedit un gran goig; fins i tot les dones i els nens van participar del goig. La gatzara de Jerusalem se sentia de lluny.

Manutenció per als sacerdots i levites

44 En aquell temps, es va nomenar personal encarregat dels magatzems de les provisions, de les ofrenes alçades, de les primícies i dels delmes, per tal que hi recollissin les porcions que venien dels voltants de les ciutats que la llei determina per als sacerdots i levites. I és que la gent de Judà estava molt contenta de veure que els sacerdots i els levites ministraven.
45 Ells complien el ministeri del seu Déu i el ministeri de les purificacions, com també els porters i els cantors, d’acord amb les instruccions de David i del seu fill Salomó.
46 Perquè antigament, en temps de David i d’Assaf, hi havia directors de cantors, de càntics de lloança i d’acció de gràcies a Déu.
47 I en temps de Zorobabel, i també de Nehemies, tot Israel donava la part corresponent a cada dia per als cantors i per als porters, i les ofrenes consagrades als levites, i aquests feien el mateix amb els fills d’Aaron.