NEHEMIES

 11

 

 

El repobladors de Jerusalem

1 Els dirigents del poble es van establir a Jerusalem, però, entre la resta del poble, es va fer un sorteig perquè una de cada deu famílies es quedés a viure a Jerusalem, la ciutat santa, mentre que les altres nou famílies es quedarien a les seves poblacions.
2 I el poble va beneir tots els qui es van oferir voluntàriament per a residir a Jerusalem.
3 Aquests són els caps de la província de Judà que es van establir a Jerusalem, mentre que, a les altres poblacions, cadascú s’havia establert a la seva possessió: els israelites, els sacerdots, els levites, els servents del temple i els descendents dels servents de Salomó.
4 A Jerusalem també s’hi van establir alguns de les tribus de Judà i de Benjamí. De la tribu de Judà: Ataià, fill d’Uzià, fill de Zecarià, fill d’Amarià, fill de Xefatià, fill de Mahalalel, dels descendents de Peres,
5 i Maasseià, fill de Baruc, fill de Colhozè, fill d’Hazià, fill d’Adaià, fill de Joiarib, fill de Zecarià, fill d’un xilonita;
6 el total dels descendents de Peres que es van establir a Jerusalem era de quatre-cents seixanta-vuit homes de guerra.
7 De la tribu de Benjamí: Sal·lú, fill de Meixul·lam, fill de Joed, fill de Pedaià, fill de Colaià, fill de Maassià, fill d’Itiel, fill de Jeixaià,
8 i el seus germans Gabai i Sal·lai, tots homes de guerra; en total, nou-cents vint-i-vuit.
9 Joel, fill de Zicrí, era el seu prefecte, i Jehudà, fill de Senuà, era el segon cap de la ciutat.
10 Dels sacerdots: Jedaià, fill de Joiarib, Joaquín,
11 Seraià, fill d’Hilquià, fill de Meixul·lam, fill de Sadoc, fill de Meraiot, fill d’Ahitub, que era el prelat del temple de Déu,
12 i els seus germans, que feien el servei del temple, eren vuit-cents vint-i-dos. Adaià, fill de Jeroham, fill de Pelalià, fill d’Amsí, fill de Zecarià, fill de Paixhur, fill de Malquià,
13 i els seus germans, caps de família: dos-cents quaranta-dos. I Amaixessai, fill d’Azarel, fill d’Ahzai, fill de Meixil-lemot, fill d’Immer,
14 i els seus germans, homes de guerra; total, cent vint-i-vuit. Zabdiel, fill d’Haguedolim, era el seu prefecte.
15 Dels levites: Xemaià, fill d’Haixub, fill d’Azricam, fill d’Haixabià, fill de Bunní,
16 Xabetai i Jozabad, d’entre els caps dels levites, encarregats dels afers exteriors del temple de Déu;
17 i Matanià, fill de Micà, fill de Zabdí, fill d’Assaf, que dirigia el cant i entonava l’acció de gràcies al moment de la pregària; i Bacbuquià, el segon entre els seus correligionaris; Abdà, fill de Xammua, fill de Galal, fill de Jedutun;
18 el total de levites a la ciutat santa era de dos-cents vuitanta-quatre.
19 I dels porters: Acub, Talmon i els seus parents que feien guàrdia a la porta, eren cent setanta-dos.
20 La resta dels israelites, dels sacerdots i dels levites, es van establir per totes les ciutats de Judà, cadascun a la seva propietat.
21 Però els servents del temple vivien al barri de l’Ófel, i eren dirigits per Sihà i Guixpà.
22 El prefecte dels levites de Jerusalem era Uzí, fill de Baní, fill d’Haixabià, fill de Matanià, fill de Micà, de la descendència d’Assaf, encarregada del cant per al servei del temple de Déu;
23 perquè hi havia una ordre del rei i un reglament de tot allò que els cantors havien de fer, dia per dia.
24 Petahià, fill de Meixezabel, de la descendència de Zèrah, fill de Judà, estava a les ordres del rei per a tots els afers del poble.

Població jueva fora de Jerusalem

25 Quant a les viles i els seus camps, alguns dels fills de Judà es van establir a Quiriat-Arbà i els seus voltants; a Dibon i els seus voltants; a Jecabseel i els seus voltants;
26 a Jeixua, a Moladà, a Betpèlet,
27 a Hassar-Xual i Beerxeba i els seus voltants;
28 a Siclag, a Meconà i els seus voltants;
29 a Enrimmon, a Sorà, a Jarmut,
30 a Zanóah, a Adul·lam, a Laquix i els seus voltants; a Azecà i els seus voltants. Així es van establir des de Beerxeba fins a la Vall d’Hinnom.
31 I els fills de Benjamí, des de Gueba, a Micmàs, a Aià, a Betel i els seus voltants;
32 a Anatot, a Nob, a Ananià,
33 a Hassor, a Ramà, a Gitaïm,
34 a Hadid, a Seboïm, a Nebal·lat,
35 a Lod i a Onó, la vall dels artesans.
36 A més, hi havia alguns dels levites en els repartiments de Judà i Benjamí.