EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 15

 

 

Instruccions sobre impureses sexuals o malalties venèries

De l’home

15 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron i els digué:
2 “Parleu als fills d’Israel i digueu-los: Si un home té pèrdua seminal és impur per aquesta pèrdua.
3 Així la seva impuresa serà deguda al vessament seminal: tant si el seu cos deixa escapar el fluix com si el reté, és impur.
4 Qualsevol llit on hagi jagut el qui pateix vessament seminal o on hagi segut, quedarà impur.
5 Qui toqui el seu llit es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
6 Qui s’assegui sobre el moble on s’hagi assegut el qui pateix vessament es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
7 Qui toqui el cos del qui pateix vessament es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
8 Si qui té pèrdua seminal escup sobre una persona pura, aquesta es rentarà els vestits, i ella mateixa es rentarà amb aigua; i quedarà impura fins el vespre.
9 Qualsevol sella sobre la qual hagi cavalcat qui pateix vessament, quedarà impura.
10 I tota persona que toqui qualsevol cosa que hagi estat sota d’aquell quedarà impura fins al vespre, i qui la traslladi es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
11 Qui hagi estat tocat pel qui pateix vessament seminal, sense haver-se rentat abans les mans amb aigua, es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
12 L’atuell de terrissa que hagi tocat qui pateix vessament serà trencat, i tot atuell de fusta serà rentat amb aigua.
13 Si qui pateix vessament se’n guareix, comptarà set dies per a la seva purificació; després es rentarà els vestits i es rentarà també el cos amb aigua corrent, i serà pur.
14 El dia vuitè es proveirà de dues tórtores o dos colomins, es presentarà davant el Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió, i els donarà al sacerdot.
15 I el sacerdot els oferirà, l’un com a ofrena pel pecat i l’altre com a holocaust. Després, el sacerdot farà expiació per ell davant el Senyor, pel seu fluix seminal.
16 L’home que tingui una ejaculació seminal es rentarà amb aigua tot el cos, i quedarà impur fins al vespre.
17 Qualsevol vestit o qualsevol pell on hagi caigut emissió seminal seran rentats amb aigua i quedaran impurs fins al vespre.
18 Si una dona ha jagut amb un home, amb ejaculació seminal, hauran de rentar-se tots dos amb aigua, i quedaran impurs fins al vespre.

De la dona

19 Quan una dona tingui un fluix de sang, si es tracta de la seva menstruació, restarà set dies en la impuresa i qualsevol qui la toqui quedarà impur fins al vespre.
20 Tot allò sobre què jegui durant la seva menstruació serà impur, i tot allò sobre què segui serà impur.
21 Qualsevol qui toqui el seu llit es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
22 Qui toqui qualsevol moble on ella hagi segut es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
23 Si algú toca allò que hi ha damunt el llit o damunt el moble on ella ha segut, quedarà impur fins al vespre.
24 Si un home jau amb ella, recaurà en ell la seva contaminació i quedarà impur durant set dies; i qualsevol llit on ell jegui quedarà impur.
25 Quan una dona pateixi pèrdues de sang durant molts dies, fora del temps de la seva menstruació, o quan es perllongui el seu període, quedarà impura mentre duri la seva pèrdua de sang; com en els dies de la regla, és impura.
26 Tot llit on jegui mentre dura la seva pèrdua serà per a ella impur, com el llit de la seva menstruació; i qualsevol moble sobre el qual segui quedarà impur, com en la impuresa de les seves regles.
27 Qui toqui aquelles coses quedarà impur, i es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre.
28 Quan les seves pèrdues s‘hagin aturat, es reservarà set dies i després serà neta.
29 El dia vuitè es proveirà de dues tórtores o dos colomins, es presentarà davant el Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió,
30 i el sacerdot oferirà l’un com a ofrena pel pecat i l’altre com a holocaust. Així el sacerdot farà expiació per ella davant el Senyor, a causa de les seves pèrdues de sang.
31 D’aquesta manera apartareu els fills d’Israel de les seves impureses, a fi que no morin per les seves immundícies si contaminaven el meu Tabernacle, que és enmig d’ells.

Conclusió

32 Aquesta és la llei referent a qui pateix pèrdua seminal, a qui té un vessament que el fa impur,
33 i referent a la dona que pateix pèrdues de sang; és a dir, de tothom qui pateix un fluix, sigui home o dona, i referent a l’home que jau amb una dona impura.”