EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 12

 

 

La purificació de la partera

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Digues als fills d’Israel: La dona, quan hagi concebut i hagi infantat un nen, restarà impura durant set dies: serà impura com en el període d’impuresa de les seves regles.
3 Al cap de vuit dies, circumcidaran la carn del prepuci del nen;
4 però ella es quedarà a casa encara trenta-tres dies, per a la purificació de la sang. No tocarà cap cosa santa ni anirà al santuari fins que compleixi els dies de la seva purificació.
5 Si és una nena el que ha infantat, restarà impura durant dues setmanes, com en la seva menstruació, i es quedarà a casa encara seixanta-sis dies, per a la purificació de la sang.
6 Quan compleixi els dies de la seva purificació, sigui per un fill o sigui per una filla, portarà al sacerdot, a l’entrada del Tabernacle de Reunió, un anyell d’un any en holocaust i un colomí o una tórtora en ofrena pel pecat.
7 El sacerdot els oferirà davant el Senyor i farà expiació per ella i la purificarà del seu fluix de sang. Aquesta és la regla pel que fa a la dona que infanta un fill o una filla.
8 Si no té prou mitjans per a un anyell, prendrà dues tórtores o dos colomins, l’un per a l’holocaust i l’altre per a l’ofrena pel pecat; i el sacerdot farà expiació per ella i quedarà purificada.”