JOSUÈ

 18

 

Els territoris de les altres set tribus

1 Tota la congregació dels fills d’Israel es va reunir a Siló, i van establir allí el Tabernacle de Reunió. El país havia estat sotmès,
2 però hi havia encara entre els fills d’Israel set tribus que no havien rebut la seva heretat.
3 Llavors Josuè digué als fills d’Israel: “Fins quan esperareu per anar a ocupar la terra que el Senyor, el Déu dels vostres pares, us ha donat?
4 Escolliu-vos tres homes de cada tribu perquè vagin a explorar el país i el planifiquin, d’acord amb la seva heretat, i després tornin a mi.
5 La dividiran en set parts: Judà es quedarà en el seu territori de la part sud, i la casa de Josep es quedarà en el seu territori al nord.
6 Però vosaltres feu una parcel·lació del territori en set parts i porteu-me-la aquí, que jo tiraré la sort per a vosaltres davant el Senyor, el nostre Déu.
7 Els levites no tindran part entre vosaltres, ja que el sacerdoci del Senyor és la seva part. Gad, Rubèn i la mitja tribu de Manassès van rebre ja la seva part, a l’altra banda del Jordà, a llevant, la que Moisès, servent del Senyor, els va donar.”
8 Aquells homes, doncs, es van preparar i es disposaren a marxar, i Josuè donà aquesta ordre als que anaven a explorar el país: “Aneu a explorar i ressenyar el país, després torneu a mi, que jo us tiraré la sort davant el Senyor, aquí mateix, a Siló.”
9 Els homes van marxar, van explorar el país i el van ressenyar en un plànol, ciutat per ciutat, en set parts, i van tornar al campament de Siló, on era Josuè.
10 Llavors Josuè els va tirar les sorts davant el Senyor, a Siló, i allà mateix va repartir la terra als fills d’Israel, d’acord amb la seva parcel•lació.

La part de Benjamí

11 Es tirà la primera sort a la tribu dels fills de Benjamí, segons els seus clans, i els correspongué el territori situat entre els fills de Judà i els fills de Josep.
12 El seu límit pel cantó nord començava des del Jordà, seguia pel costat de Jericó cap amunt i es dirigia per la muntanya cap a occident, i la seva frontera arribava a Betaven.
13 D’allà, el límit passava pel costat meridional de Luz (que és Betel); després baixava cap a Atrot-Órec, a la muntanya que hi ha al sud de Bethoron de Baix.
14 Després girava i es dirigia per l’oest cap a la part sud de la muntanya que és davant de Bethoron, al sud, i els seus confins arribaven fins a Quiriat-Baal (que és Quiriat-Jearim), ciutat dels fills de Judà. Aquest és el costat occidental.
15 Al costat meridional, des de l’extrem de Quiriat-Jearim, el límit es dirigia cap a l’oest, seguia fins a les fonts de Neftóah,
16 per baixar després fins a l’extrem de la muntanya que hi ha davant de la Vall de Benhinnom, que és al nord de la Vall de Rafaïm. Tot seguit baixava a la Vall d’Hinnom, al costat meridional dels jebuseus, i baixava a Roguel.
17 Després es decantava cap al nord i anava a sortir a Betxèmeix, per continuar cap a Guelilot, que és davant la pujada d’Adummim, i baixava a la roca de Bóhan, fill de Rubèn,
18 i seguia endavant pel vessant septentrional que va a l’Arabà i baixava fins l’Arabà mateix.
19 El límit seguia endavant pel vessant septentrional de Bethoglà, i els confins de la frontera arribaven a la badia septentrional del Mar Mort, a l’extrem sud del Jordà. Aquest era el límit pel sud.
20 El Jordà feia de frontera pel costat de l’est. Aquesta és la possessió dels fills de Benjamí, segons els seus clans, pel que fa a les fronteres circumdants.
21 Les ciutats dels fills de Benjamí, d’acord als seus clans, foren: Jericó, Bethoglà, Émec-Quessís,
22 Betaarabà, Semaraim, Betel,
23 Avim, Parà, Ofrà,
24 Quefar-Ammonà, Ofní i Gueba: dotze ciutats amb les seves viles.
25 Gabaon, Ramà, Beerot,
26 Mispè, Quefirà, Mossà,
27 Rèquem, Irpeel, Taralà,
28 Selà, Èlef, Jebús (que és Jerusalem), Guibà i Quiriat-Jearim: catorze ciutats amb les seves viles. Aquesta és l’heretat dels fills de Benjamí, segons els seus clans.