JOSUÈ

 16

 

La part de Josep

1 La part que correspongué als fills de Josep començava al Jordà, prop de Jericó, just a les aigües de Jericó, al costat oriental, passava pel desert que puja de Jericó per la muntanya de Betel
2 i seguia per davant de Betel en direcció a Luz, passava al llarg de la frontera dels arquites fins a Atarot.
3 Després es decantava cap a occident fins a la frontera dels jafletites i al límit de Bethoron de Baix, i fins a Guèzer, per acabar al mar.
4 I els fills de Josep, Manassès i Efraïm van rebre la seva heretat.

Territoris de la tribu d’Efraïm

5 El terme dels fills d’Efraïm, segons els seus clans, fou: el límit de la seva heretat per l’orient abastava des d’Atrot-Adar fins a Bethoron de Dalt,
6 i anava a sortir al Mar Mediterrani del cantó nord de Micmetat, i el límit girava en direcció cap a l’orient passant per Taanat-Siló fins a Janóah.
7 Després baixava de Janóah cap a Atarot i Naarà, atenyia Jericó i sortia al Jordà.
8 Des de Tapúah, la línia es dirigia a l’oest del torrent de Canà i acabava al mar. Aquesta es l’heretat de la tribu dels fills d’Efraïm, segons els seus clans.
9 A més, les ciutats dels fills d’Efraïm situades a part enmig de l’heretat dels fills de Manassès; totes les ciutats amb les seves viles.
10 Però no van expulsar els cananeus que habitaven a Guèzer; de manera que aquests han habitat dins d’Efraïm fins al dia d’avui, si bé sotmesos a prestació personal.