JEREMIES

 52

 

 

Apèndix històric

1 Sedecies tenia l’edat de vint-i-un anys quan va començar a regnar, i va regnar onze anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Hamutal, filla d’Irmeiahu de Libnà.
2 I va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, tal com havia fet Joiaquim.
3 De fet, això succeí a causa de la còlera del Senyor contra Jerusalem i Judà, fins al punt de llençar-los de la seva presència. També Sedecies es va rebel•lar contra el rei de Babilònia.

Caiguda de Jerusalem

4 Succeí l’any novè del seu regnat, el mes desè, el dia deu del mes, que Nabucodonosor, rei de Babilònia, va arribar amb tot el seu exèrcit per atacar Jerusalem; van acampar-hi al davant i van construir torres de setge tot al seu voltant.
5 La ciutat va estar assetjada fins a l’any onze del rei Sedecies.
6 El mes quart, el nou del mes, quan era tan forta la fam a la ciutat que els habi-tants del país ja no tenien res per a menjar,
7 l’enemic obrí una bretxa a la muralla de la ciutat, i tots els homes de guerra van fugir de nit per la porta d’entre els dos murs que hi havia al costat del jardí del rei, i van marxar camí de l’Arabà mentre els caldeus tenien encerclada la ciutat.
8 Però les tropes dels caldeus van perseguir el rei i van atrapar Sedecies als despoblats de Jericó, i tot el seu exèrcit es va dispersar del seu costat.
9 Van fer presoner el rei i el van portar al rei de Babilònia, a Riblà, al territori d’Hamat, on van pronunciar sentència contra ell.
10 A Riblà, el rei de Babilònia va fer degollar els fills de Sedecies davant d’ell, i també tots el magnats de Judà.
11 A més, el rei de Babilònia va fer buidar els ulls a Sedecies i el va encadenar amb grillons de bronze per dur-lo a Babilònia, on el va tenir pres fins que va morir.

Destrucció del temple

12 El dia deu del mes cinquè de l’any dinou del regnat de Nabucodonosor, rei de Babilònia, Nebuzaradan, comandant de la guàrdia al servei del rei de Babilònia, va arribar a Jerusalem
13 i va incendiar el temple del Senyor i el palau reial. També va calar foc a totes les cases i palaus de Jerusalem.
14 I tota la tropa dels caldeus que venia amb el comandant de la guàrdia va enderrocar la muralla de Jerusalem en tot el seu perímetre.
15 El comandant de la guàrdia, Nebuzaradan, va fer deportar la gent pobre amb la resta de la població que havia quedat a la ciutat, els desertors que s’havien passat al rei de Babilònia i la resta dels artesans.
16 Però Nebuzaradan, el comandant de la guàrdia, hi va deixar una part dels més pobres del país perquè fessin de vinyaters i llauradors.
17 Els caldeus van fer a trossos les columnes de bronze del temple del Senyor, les peanyes i la pica de bronze que hi havia al temple del Senyor, i se’n van endur tot el bronze a Babilònia.
18 També van agafar les olles, les pales, els ganivets, les tasses, els aspersoris i tots els objectes de bronze que es feien servir per al culte.
19 El comandant de la guàrdia també va agafar els encensers, els tassons, les copes, els perols, els canelobres, les culleres i les tasses; tot el que era d’or pur i tot el que era de plata pura.
20 Quant a les dues columnes, la pica i els dotze bous de bronze que la sostenien i les peanyes que el rei Salomó havia fet per al temple del Senyor, no fou possible de pesar el bronze de tots aquests objectes.
21 Les columnes feien cadascuna divuit colzades d’alçada, i un cordó de dotze colzades les envoltava; tenien un gruix de quatre dits, ja que eren buides.
22 Damunt d’elles hi havia un capitell de bronze; l’alçada de cada capitell era de cinc colzades, amb una xarxa amb magranes tot al voltant, tot de bronze. D’igual faisó era la segona columna amb les magranes.
23 Hi havia noranta-sis magranes que sobresortien, i el total de magranes a l’entorn de la xarxa era d’un centenar.

Execució dels notables i deportació del poble

24 El comandant de la guàrdia va agafar també el gran sacerdot Seraià, el segon sacerdot Sefanià i els tres guardians de l’atri.
25 De la ciutat, va detenir un oficial que comandava la milícia i set homes del consell reial que van ser trobats a la ciutat, el secretari del cap de l’exèrcit, encarregat d’allistar la gent del poble, i seixanta homes de la terra que es trobaven a la ciutat.
26 Nebuzaradan, el comandant de la guàrdia, els va agafar i els va portar al rei de Babilònia, a Riblà.
27 I el rei de Babilònia els va fer executar a Riblà, al territori d’Hamat. Així va ser deportat Judà lluny de la seva terra.
28 Aquesta és la gent que Nabucodonosor s’endugué captiva: l’any setè, tres mil vint-i-tres homes de Judà;
29 l’any divuit de Nabucodonosor, ell va treure de Jerusalem vuit-centes trenta-dues persones;
30 i l’any vint-i-tres de Nabucodonosor, el comandant de la guàrdia, Nebuzaradan, va deportar set-centes quaranta-cinc persones de la gent de Judà. El total de persones va ser de quatre mil sis-centes.

Jeconies és rehabilitat

31 Succeí que l’any trenta-set de la captivitat de Jeconies, rei de Judà, el dia vint-i-cinc del mes dotzè, Evil-Merodac, rei de Babilònia, l’any que va començar a regnar, va indultar Jeconies, rei de Judà, i el va treure de la presó.
32 Li va parlar amb benevolència i li va concedir un tron més elevat que els trons dels reis que eren amb ell a Babilònia.
33 Li va fer treure els vestits de presoner, i mentre visqué el va fer participar sempre en els àpats del rei.
34 Quant al seu sosteniment, li fou assegurat per part del rei de Babilònia amb una pensió permanent, a raó d’un tant diari, durant tots els dies de la seva vida fins al dia de la seva mort.