JEREMIES

 25

 

Vint-i-tres anys de predicació

1 Missatge que va rebre Jeremies referent a tot el poble de Judà, l’any quart de Joiaquim, fill de Josies, rei de Judà, corresponent a l’any primer de Nabucodonosor, rei de Babilònia,
2 i que el profeta Jeremies va exposar a tot el poble de Judà i a tots els ciutadans de Jerusalem:
3 “Des de l’any tretze de Josies, fill d’Amon, rei de Judà, fins aquest moment, que són vint-i-tres anys, ha vingut a mi la paraula del Senyor i us l’he comunicada des del principi, parlant constantment, però no m’heu escoltat.
4 El Senyor us ha enviat tots els seus servents, els profetes, des de ben aviat i constantment, però vosaltres no heu volgut escoltar-los ni hi heu posat atenció
5 quan deien: Torneu enrere cadascun de vosaltres del vostre mal camí i de la maldat dels vostres fets, i podreu habitar la terra que el Senyor us ha donat a vosaltres i als vostres avantpassats, des de sempre i per sempre.
6 No aneu darrere els déus estrangers per servir-los i adorar-los, no em provoqueu l’enuig amb l’obra de les vostres mans, i jo no us faré cap mal.
7 Però vosaltres no m’heu escoltat –diu el Senyor–, i heu provocat el meu enuig amb l’obra de les vostres mans, per desgràcia vostra.”
8 Per això el Senyor Totpoderós ha dit: “Ja que no heu escoltat les meves paraules,
9 heus aquí que enviaré a buscar tots els pobles del nord –diu el Senyor– i Nabucodonosor, el rei de Babilònia, servent meu, i els aviaré contra aquest país i contra els seus habitants i contra tots els pobles del voltant; i els destinaré a l’extermini sagrat, els convertiré en estupor i oprobi, en desolació perpètua.
10 Hi faré desaparèixer els crits de joia i les exclamacions d’alegria, els cants del nuvi i de la núvia, la remor de la mola i la llum dels gresols.
11Tot aquest país quedarà convertit en ruïnes espantoses; i aquests pobles seran esclaus del rei de Babilònia durant setanta anys.
12 Després, quan s’hauran complert setanta anys, castigaré el rei de Babilònia i aquella nació per la seva maldat –ha dit el Senyor–, i també el país dels caldeus: els convertiré en desolacions perpètues.
13 I faré venir sobre aquella terra totes les sentències que he pronunciat contra ella, tot el que hi ha escrit en aquest llibre, profetitzat per Jeremies contra totes les nacions.
14 També elles seran sotmeses a esclavatge per grans nacions i reis poderosos; així els retribuiré segons els seus fets i segons l’obra de les seves mans.”

La copa de la ira divina

15 El Senyor, el Déu d’Israel, em digué: “Pren de la meva mà aquesta copa del vi del meu furor i fes-ne beure a totes les nacions on jo t’enviaré.
16 Elles en beuran, trontollaran i embogiran davant l’espasa que abatré damunt seu.”
17 Llavors vaig prendre la copa de la mà del Senyor i en vaig fer beure a totes les nacions on el Senyor m’havia enviat:
18 a Jerusalem i a les ciutats de Judà, amb els seus reis i els seus prínceps, per convertir-los en una ruïna, en un objecte d’estupor, de burla i d’execració, com són avui;
19 al faraó, rei d’Egipte, amb els seus servidors, els seus prínceps i tot el seu poble;
20 a tota la població mixta, a tots els reis de la terra d’Us i a tots els reis de la terra dels filisteus, a Ascaló, a Gaza, a Ecron i a la resta d’Asdod;
21 a Edom, a Moab i als fills d’Ammon;
22 a tots els reis de Tir, a tots els reis de Sidó, als reis de les costes de més enllà de la mar;
23 a Dedan, a Temà, a Buz i a tots els qui s’afaiten les temples;
24 a tots els reis de l’Aràbia i a tots els reis de la població mixta que habita en el desert;
25 a tots els reis de Zimrí, a tots els reis d’Elam, a tots els reis de Mèdia;
26 a tots els reis del nord, propers o llunyans els uns dels altres, i a tots els reialmes del món repartits sobre la superfície de la terra; i el rei de Xeixac (que és Babilònia) serà l’últim a beure’n.
27 Tu els diràs: Això diu el Senyor, el Déu d’Israel: Beveu, embriagueu-vos, vomiteu i caieu, per a no alçar-vos més, davant l’espasa que jo envio contra vosaltres.
28 I si no volen prendre la copa de la teva mà per a beure’n, els diràs: Això diu el Senyor Totpoderós: Per força n’haureu de beure,
29 perquè, si començo a enviar el càstig per la ciutat que porta el meu nom, ¿heu de quedar vosaltres sense castigar? No quedareu pas sense càstig! Jo crido l’espasa contra tots els habitants de la terra” –diu el Senyor Totpoderós.

El judici del Senyor

30 Tu, doncs, profetitzaràs contra ells totes aquestes paraules i els diràs: “El Senyor rugeix des de l’altura, la seva veu retruny des de la seva mansió santa; rugeix fort contra la seva pleta, crida com els qui trepitgen raïm, contra tots els habitants de la terra.
31 L’estrèpit arriba fins als confins del món, perquè el Senyor pledeja contra les nacions; entra en judici contra tota criatura i lliura els malvats a l’espasa” –diu el Senyor.
32 Això diu el Senyor Totpoderós: “Heus aquí que les calamitats aniran d’una nació a una altra, i una gran tempesta s’aixecarà dels límits de la terra.
33 Hi haurà víctimes del Senyor en aquell dia, de l’un cap a l’altre de la terra. No seran plorats ni recollits ni enterrats; quedaran com fems sobre la superfície de la terra.
34 Udoleu, pastors; xiscleu, rebolqueu-vos, majorals dels ramats; perquè ha arribat el temps de la vostra immolació i us dispersaré i caureu com objectes escollits.
35 No hi haurà possibilitat de fugida per als pastors, ni tindran escapatòria els majorals del ramat.
36 Se senten els crits dels pastors, els xiscles dels majorals dels ramats, perquè el Senyor ha devastat la seva pastura.
37 Les plàcides prades són reduïdes al silenci, per l’enuig ardent del Senyor.
38 Abandonen el seu habitacle com el lleó el cau, perquè la terra s’ha convertit en una desolació a causa de la ira destructora i de la còlera furient del Senyor.”