GÈNESI

 46 

 

                             

Jacob surt cap a l’Egipte


1 Israel va marxar amb tot el que tenia i va fer cap a Beerxeba, on va oferir sacrificis al Déu del seu pare Isaac.

2 Déu va parlar a Israel, en una visió nocturna, i li digué: “Jacob! Jacob!” I ell respongué: “Sóc aquí.”

3 I li digué: “Jo sóc Déu, el Déu del teu pare; no tinguis por de baixar a l’Egipte, que allà faré de tu una gran nació.

4 Baixaré amb tu a l’Egipte i d’allí també et faré pujar, i Josep et podrà tancar els ulls.”

5 Jacob va partir de Beerxeba; i els fills d’Israel van prendre Jacob, el seu pare, la mainada i les dones en els carros que el faraó havia enviat per traslladar-lo.

6 També van endur-se el bestiar i tots els béns que havien adquirit a la terra de Canaan. Jacob va anar a l’Egipte, i amb ell tota la seva descendència.

7 S’endugué amb ell a l’Egipte els seus fills i els seus néts, les seves filles i les seves nétes, i tota la seva descendència.


La família de Jacob


8 Aquests són els noms dels fills d’Israel que van marxar a l’Egipte, Jacob i els seus fills: Rubèn, el primogènit de Jacob,

9 i els fills de Rubèn: Hanoc, Pal•lú, Hesron i Carmí.

10 Els fills de Simeó: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sóhar i Xaül, fill de la cananea.

11 Els fills de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.

12 Els fills de Judà: Er, Onan, Xelà, Peres i Zèrah. Però Er i Onan ja havien mort a la terra de Canaan. I el fills de Peres eren: Hesron i Hamul.

13 Els fills d’Issacar: Tolà, Puvà, Job i Ximron.

14 Els fills de Zabuló: Sèred, Elon i Jahleel.

15 Aquests són els fills de Lia, muller de Jacob, que li va infantar a Padan-Aram, i també la seva filla Dina. El total del seus fills i de les seves filles era de trenta-tres persones.

16 Els fills de Gad: Sefon, Haguí, Xuní, Esbon, Erí, Arodí i Arelí.

17 Els fills d’Aser: Imnà, Ixvà, Ixví, Berià i la seva germana Sèrah. Els fills de Berià: Hèber i Malquiel.

18 Aquests són els fills de Zilpà, la que Laban va donar a la seva filla Lia i que va infantar per a Jacob: setze persones.

19 Els fills de Raquel, la muller de Jacob: Josep i Benjamí.

20 A Josep li van néixer en terra egípcia: Manassès i Efraïm, que li va infantar Assenat, la filla de Potifera, el sacerdot d’On.

21 Els fills de Benjamí: Bela, Bèquer, Aixbel, Guerà, Naaman, Ehí, Roix, Mupim, Hupim i Ard.

22 Aquests són els fills de Raquel que nasqueren a Jacob. En total, catorze persones.

23 El fill de Dan fou Huixim.

24 Els fills de Neftalí: Jahseel, Guní, Jésser i Xil•lem.

25 Aquests són els fills de Bilhà, la que Laban va donar a la seva filla Raquel i aquella va infantar a Jacob; en total, aquestes set persones.

26 Totes les persones que van entrar amb Jacob a l’Egipte, nascudes d’ell, descomptant les dones dels fills de Jacob, van ser en total seixanta-sis.

27 Els fills de Josep, que li naixeren a l’Egipte, van ser dos. El total de les persones de la casa de Jacob que van entrar a l’Egipte van ser setanta.


Jacob es reuneix amb Josep


28 Jacob va enviar Judà davant seu a trobar Josep, per fer que es trobessin amb ell a Goixen; i van fer cap a aquella terra.

29 Josep, llavors, va fer enganxar el seu carruatge i se’n pujà a Goixen, a l’encontre del seu pare Jacob. En trobar-se al seu davant, se li llançà al coll i, abraçat amb ell, plorà una llarga estona.

30 Israel va dir a Josep: “Ara ja em puc morir, perquè he vist el teu rostre i he vist que encara ets viu!”

31 Josep va advertir als seus germans i a la família del seu pare: “Jo pujaré i li donaré la notícia al faraó i li diré: ‘Els meus germans i la família del meu pare, que estaven a la terra de Canaan, han vingut a mi.

32 Ells són ramaders, pasturen ovelles i tenen bestiar; han portat les ovelles i els bous i tot el que tenen.’

33 De manera que, quan el faraó us cridi i pregunti quin ofici teniu,

34 contesteu-li: ‘Els teus servents som pastors des que érem vailets, igual que els nostres pares.’ Així podreu quedar-vos a viure a la terra de Goixen.” És que per als egipcis és una impuresa la convivència amb els pastors d’ovelles.