EL PENTATEUC

ÈXODE

 6

 

Resposta de Déu

1 El Senyor va contestar a Moisès:
“Ara veuràs el que faré amb el faraó; perquè mitjançant la força els haurà d’alliberar, i mitjançant la força els expulsarà del seu territori.”

Relat complementari a la crida de Moisès

2 Déu va parlar a Moisès i li va dir: “Jo sóc el Senyor.
3 Jo em vaig aparèixer a Abraham, a Isaac i a Jacob com a Déu-Totpoderós, però no m’hi vaig revelar amb el meu nom de Senyor.
4 També vaig establir amb ells el meu pacte de donar-los la terra de Canaan, la terra de les seves peregrinacions, on havien sojornat com uns forasters.
5 I ara he sentit el clam dels fills d’Israel, reduïts a l’esclavatge pels egipcis, i m’he recordat del meu pacte.
6 Per tant, digues als fills d’Israel: Jo sóc el Senyor Etern; jo us trauré del treball feixuc dels egipcis, us deslliuraré de la servitud i us redimiré amb braç estès i severs judicis.
7 Jo us adoptaré com a poble meu i jo seré el vostre Déu; i sabreu que jo sóc el Senyor, el vostre Déu, que us treu de l’opressió dels egipcis.
8 Després us conduiré a la terra que vaig jurar que donaria a Abraham, a Isaac i a Jacob, i us la donaré en propietat. Jo, el Senyor Etern!”
9 Moisès va dir tot això als fills d’Israel, però ells no li van fer cas, perquè estaven desmoralitzats i aclaparats per l’opressió.
10 Llavors el Senyor va dir a Moisès:
11 “Vés i digues al faraó, el rei d’Egipte, que deixi sortir els fills d’Israel fora dels seus dominis.”
12 Moisès, però, va respondre al Senyor: “Si els fills d’Israel no m’han volgut escoltar, com m’escoltarà el faraó, a mi, que em costa parlar?”
13 Llavors el Senyor va parlar a Moisès i Aaron, i els va donar ordres per als fills d’Israel i per al faraó, el rei d’Egipte, per fer sortir del territori egipci els fills d’Israel.

Genealogia de Moisès i Aaron

14 Aquests són els caps de família, segons la línia paterna: Els fills de Rubèn, el primogènit d’Israel: Hanoc, Pal•lú, Hesron i Carmí; tal és la descendència de Rubèn.
15 Fills de Simeó: Jemuel, Jamín, Óhad, Jaquín, Sóhar i Xaül, el fill de la cananea; tal és la descendència de Simeó.
16 Aquests són els noms dels fills de Leví, segons les seves descendències: Guerxon, Quehat i Merarí. Els anys de vida de Leví foren cent trenta-set.
17 Els fills de Guerxon, seguint l’ordre de famílies: Libní i Ximí.
18 Els fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Els anys de vida de Quehat foren cent trenta-tres.
19 Els fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquesta és la descendència de Leví per ordre de famílies.
20 Amram prengué per muller la seva tia paterna, i ella li va infantar Aaron i Moisès. Els anys de vida d’Amram foren cent trenta-set.
21 Els fills d’Ishar foren: Corè, Nèfeg i Zicrí;
22 i els fills d’Uziel: Mixael, Elsafan i Sitrí.
23 Aaron prengué per muller Elixeba, la filla d’Amminadab, germana de Nahxon, i ella li va infantar Nadab i Abihú, Eleazar i Itamar.
24 I els fills de Corè: Assir, Elcanà i Abiassaf. Aquests són els descendents dels coreïtes.
25 I Eleazar, fill d’Aaron, prengué per muller una de les filles de Putiel, que li va infantar Pinhàs. Aquests són els caps de família dels levites, seguint l’ordre de parentiu.
26 Aquests són, doncs, aquell Moisès i aquell Aaron als quals el Senyor va dir: “Traieu els fills d’Israel de la terra d’Egipte agrupant-los per esquadrons.”
27 Ells van ser els qui van parlar al faraó, el rei d’Egipte, per fer-ne sortir els fills d’Israel. Aquests són Moisès i Aaron.

Segueix el relat complementari

28 El dia que el Senyor va parlar amb Moisès, quan era a l’Egipte,
29 li va dir això: “Jo sóc el Déu Etern; digues al faraó, el rei d’Egipte, tot el que jo et digui.”
30 Però Moisès va contestar davant del Senyor: “Però, si em costa de parlar, com pot ser que el faraó m’escolti?”