ESDRES

 2

 

 

Llista dels repatriats

1 Aquests són els nascuts a la província de Judà que van retornar d’entre els que Nabucodonosor, rei de Babilònia, havia deportat a Babilònia i que van tornar a Jerusalem i a Judà, cadascun a la seva ciutat,
2 Van ser conduïts per Zorobabel, Jeixua, Nehemià, Seraià, Reelaià, Mordocai, Bilxan, Mispar, Bigvai, Rehum i Baanà. El cens dels homes del poble d’Israel era:
3 descendents de Paroix, dos mil cent setanta-dos.
4 Descendents de Xefatià, tres-cents setanta-dos.
5 Descendents d’Arah, set-cents setanta-cinc.
6 Descendents de Pahat-Moab, és a dir, de la part de Jeixua i de Joab, dos mil vuit-cents dotze.
7 Descendents d’Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre.
8 Descendents de Zatú, nou-cents quaranta-cinc.
9 Descendents de Zacai, set-cents seixanta.
10 Descendents de Baní, sis-cents quaranta-dos.
11 Descendents de Bebai, sis-cents vint-i-tres.
12 Descendents d’Azgad, mil dos-cents vint-i-dos.
13 Descendents d’Adonicam, sis-cents seixanta-sis.
14 Descendents de Bigvai, dos mil cinquanta-sis.
15 Descendents d’Adín, quatre-cents cinquanta-quatre.
16 Descendents d’Ater, és a dir, de la part d’Ezequies, noranta-vuit.
17 Descendents de Bessai, tres-cents vint-i-tres.
18 Descendents de Jorà, cent dotze.
19 Descendents d’Haixum, dos-cents vint-i-tres.
20 Descendents de Guibar, noranta-cinc.
21 Oriünds de Betlem, cent vint-i-tres.
22 Els homes de Netofà, cinquanta-sis.
23 Els homes d’Anatot, cent vint-i-vuit.
24 Oriünds d’Azmàvet, quaranta-dos.
25 Oriünds de Quiriat-Arim, de Quefirà i de Beerot, set-cents quaranta-tres.
26 Oriünds de Ramà i de Gueba, sis-cents vint-i-un.
27 Els homes de Micmàs, cent vint-i-dos.
28 Els homes de Betel i d’Ai, dos-cents vint-i-tres.
29 Oriünds de Nebó, cinquanta-dos.
30 Oriünds de Magbix, cent cinquanta-sis.
31 Descendents de l’altre Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre.
32 Descendents d’Harim, tres-cents vint.
33 Oriünds de Lod, d’Hadid i d’Onó, set-cents vint-i-cinc.
34 Oriünds de Jericó, tres-cents quaranta-cinc.
35 Oriünds de Senaà, tres mil sis-cents trenta.
36 Dels sacerdots: descendents de Jedaià, de la família de Jeixua, nou-cents setanta-tres.
37 Descendents d’Immer, mil cinquanta-dos.
38 Descendents de Paixhur, mil dos-cents quaranta-set.
39 Descendents d’Harim, mil disset.
40 Dels levites: descendents de Jeixua, és a dir, de la part de Cadmiel, de Binnui i d’Odavià, setanta-quatre.
41 Dels cantors: descendents d’Assaf, cent vint-i-vuit.
42 Dels porters: els descendents de Xal·lum, d’Ater, de Talmon, d’Acub, d’Hatità i de Xobai; en total, cent trenta-nou.
43 Dels servents del temple: els descendents de Sihà, d’Hassufà, de Tabaot,
44 de Querós, de Siahà, de Padon,
45 de Lebanà, d’Hagabà, d’Acub,
46 d’Hagab, de Xalmai, d’Hanan,
47 de Guidel, de Gàhar, de Reaià,
48 de Ressín, de Necodà, de Gazam,
49 d’Uzà, de Passéah, de Bessai,
50 d’Asnà, de Meünim, de Nefussim,
51 de Bacbuc, d’Hacufà, d’Harhur,
52 de Baslut, de Mehidà, d’Harxà,
53 de Barcós, de Sisserà, de Tèmah,
54 de Nessíah, d’Hatifà,
55 Els descendents dels servents de Salomó: descendents de Sotai, de Sofèret, de Perudà,
56 de Jalà, de Darcon, de Guidel,
57 de Xefatià, d’Hatil, de Poquèret-Assebaïm i d’Amí.
58 Tots els servents del temple i els descendents dels servents de Salomó, foren tres-cents noranta-dos.
59 I aquests són els que van venir de Tel-Mèlah, de Tel-Harxà, de Querub, d’Adan i d’Immer, si bé no van poder demostrar, per la seva família paterna ni pel seu llinatge, que fossin israelites:
60 Descendents de Delaià, de Tobià i de Necodà: sis-cents cinquanta-dos.
61 A més, d’entre la parentela dels sacerdots: els descendents d’Hobaià, de Cos i de Barzil·lai, que prengué muller d’entre les filles de Barzil·lai, el gaaladita, i va adoptar el nom d’elles.
62 Aquests van buscar els seus registres genealògics, però no van aconseguir trobar-los, i, per això, van ser considerats com a profans i exclosos del sacerdoci.
63 I el governador els va prohibir de participar dels aliments consagrats fins que hi hagués un sacerdot per consultar les sorts sagrades dels Urim i dels Tummim.
64 El total de la congregació era de quaranta-dos mil tres-cents seixanta,
65 sense comptar els seus servents i serventes, que eren set mil tres-cents trenta-set. També tenien dos-cents cantors i cantores.
66 Duien set-cents trenta-sis cavalls, dues-centes quaranta-cinc mules,
67 quatre-cents trenta-cinc camells i sis mil set-cents vint ases.
68 Alguns dels caps de família, quan van arribar al temple del Senyor, a Jerusalem, van fer ofrenes voluntàries perquè el temple de Déu pogués ser reedificat sobre el seu emplaçament antic.
69 Segons les possibilitats de cadascú, van contribuir al fons per a la reconstrucció amb seixanta-una mil monedes d’or, cinc mil lliures de plata i cent vestits sacerdotals.
70 Els sacerdots, els levites i una part del poble es van establir a Jerusalem, i els cantors, els porters i els servents del temple, a les seves poblacions. Així, tots els israelites van habitar en les seves respectives ciutats.