ESDRES

 10

 

Expulsió de les dones estrangeres

1 Mentre Esdres pregava i feia aquesta confessió, plorant i prosternant-se davant el temple de Déu, es va aplegar al seu voltant una gran gentada d’homes, dones i nens d’Israel, i la gent plorava amargament.
2 Llavors Xecanià, fill de Jehiel, dels descendents d’Elam, prengué la paraula i digué a Esdres: “Hem estat infidels amb el nostre Déu casant-nos amb dones estrangeres d’entre els pobles d’aquestes terres. Però, tot i així, encara hi ha una esperança per a Israel.
3 Fem ara, amb el nostre Déu, el pacte de repudiar totes les dones estrangeres i els seus fills, seguint el consell del meu senyor i dels qui senten reverència pels preceptes del nostre Déu; i que es faci segons la llei.
4 Aixeca’t, perquè aquest afer és competència teva, i nosaltres et farem costat. Sigues fort, i endavant!”
5 Llavors Esdres es va aixecar i va fer jurar als sacerdots principals, als levites i a tot Israel, que actuarien d’acord amb aquella proposta. I tots ho van jurar.
6 Esdres va marxar de davant del temple de Déu i va anar a l’estatge de Jehohanan, fill d’Eliaixib, i mentre fou allí no va prendre aliment ni va beure aigua, perquè feia dol per la infidelitat dels repatriats.
7 Van fer proclamar per tot Judà i a Jerusalem que tots els repatriats es reunissin a Jerusalem,
8 i que a aquell qui no hi acudís en el termini de tres dies, segons l’acord dels dirigents i dels ancians, li serien consagrats a l’extermini tots els béns i ell mateix seria exclòs de la congregació dels repatriats.
9 Tots els homes de Judà i de Benjamí es van reunir a Jerusalem en el terme dels tres dies. Era el dia vint del mes novè quan tot el poble va prendre lloc a la plaça del temple de Déu, tremolant a causa de l’afer i, en part també, perquè plovia molt.
10 Llavors el sacerdot Esdres es va posar dret i els digué: “Vosaltres heu pecat en casar-vos amb dones estrangeres, agreujant així el pecat d’Israel.
11 Ara, doncs, reconegueu el Senyor, el Déu dels vostres avantpassats i compliu la seva voluntat: aparteu-vos dels pobles del país i de les dones estrangeres.”
12 Aleshores tota l’assemblea va contestar cridant: “D’acord; estem obligats a complir el que dius.
13 Però el poble és nombrós i és època de pluges, i no podem quedar-nos a la intempèrie, ja que no és afer d’un sol dia, ni de dos; perquè som molts els implicats en aquesta falta.
14 Seria millor que es quedessin aquí els nostres caps en representació de tota la congregació, i que tots els qui hi hagi a les nostres ciutats que siguin casats amb dones estrangeres vinguin en dates determinades, acompanyats dels ancians de cada ciutat i dels seus jutges, fins que el furor de la còlera del nostre Déu per causa d’aquest afer s’hagi retirat de nosaltres.”
15 Només Jonatan, fill d’Assahel, i Jahzeià, fill de Ticvà, es van oposar a la proposta, amb el suport de Meixul•lam i el levita Xabetai,
16 mentre que la resta dels repatriats hi va estar d’acord. Llavors van ser designats nominalment Esdres i alguns homes d’entre els caps de família, segons les cases patriarcals, i van començar les sessions per a examinar cada cas el dia primer del mes desè.
17 I van acabar el recompte de tots els homes que s’havien casat amb dones estrangeres el dia primer del mes primer.

Llista dels transgressors

18 D’entre l’estament sacerdotal, van trobar que els qui s’havien casat amb dones estrangeres eren: de la descendència de Jeixua, fill de Jossadac, i dels seus germans: Maasseià, Elièzer, Jarib, i Guedalià.
19 Aquests van prometre de repudiar les seves dones, i van oferir com a ofrena pel seu pecat un xai dels seus ramats en sacrifici de reparació.
20 De la descendència d’Immer: Hananí i Zebadià.
21 De la descendència d’Harim: Maaseià, Elià, Xemaià, Jehiel i Uzià.
22 De la descendència de Paixhur: Elioenai, Maassià, Ixmael, Netanel, Jozabad i Elazar.
23 D’entre l’estament dels levites: Josabad, Ximí, Quelaià (anomenat Quelità), Petahià, Jehudà i Elièzer.
24 D’entre els cantors: Eliaixib. D’entre els porters: Xal·lum, Tèlem i Urí.
25 D’entre el poble d’Israel, de la descendència de Paroix: Ramià, Izià, Malquià, Miamín, Elazar, Malquià i Benaià;
26 de la descendència d’Elam: Matanià, Zacarià, Jehiel, Abdí, Jeremot i Elià;
27 de la descendència de Zatú: Elioenai, Eliaxib, Matanià, Jeremot, Zabad i Azizà;
28 de la nissaga de Bebai: Jehohanan, Hananià, Zabai i Atlai;
29 de la descendència de Baní: Meixul·lam, Mal·luc, Adaià, Jaixub, Xeal i Ramot;
30 de la descendència de Pahat-Moab: Adnà, Quelal, Benaià, Maasseià, Matanià, Bessalel, Binnui i Menaixè;
31 de la descendència d’Harim: Elièzer, Ixià, Malquià, Xemaià, Ximon,
32 Beniamín, Mal·luc, i Xemarià;
33 de la descendència d’Haixum: Matenai, Matatà, Zabad, Elifèlet, Jeremai, Menaixè, i Ximí;
34 de la descendència de Baní: Maadai, Amram, Uel,
35 Benaià, Bedeià, Queluhu,
36 Vanià, Meremot, Eliaixib,
37 Matanià, Matenai, Jaassai,
38 Baní, Binnui, Ximí,
39 Xelemià, Natan, Adaià,
40 Macnadebai, Xaixai, Xarai,
41 Azarel, Xelemià, Xemarià,
42 Xal·lum, Amarià i Jossef.
43 De la descendència de Nebó: Jeiel, Matitià, Zabad, Zebinà, Jadai, Joel i Benaià.
44 Tots aquests s’havien casat amb dones estrangeres, i algunes d’elles havien tingut fills.