EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 27

 

La llei gravada sobre pedres

1 I Moisès, amb els ancians d’Israel, va manar això al poble: “Compliu tot el manament que avui us prescric.
2 I serà que el dia que passis el Jordà per anar a la terra que el Senyor, el teu Déu, et dóna, erigiràs uns grans pilars que allisaràs amb calç,
3 i damunt hi gravaràs totes les paraules d’aquesta llei, perquè puguis entrar a ocupar la terra que el Senyor, el teu Déu, et dóna, terra que regalima llet i mel, tal com t’havia promès el Senyor, el Déu dels teus avantpassats.
4 Quan hagis passat el Jordà, doncs, erigiràs aquests pilars, tal com us mano avui, en el mont Ebal, i els allisareu amb calç.
5 I edificaràs allà un altar al Senyor, el teu Déu, un altar de pedres, sense treballar-les amb el ferro.
6 De pedres senceres haurà de ser construït aquell altar del Senyor, el teu Déu, i al damunt hi oferiràs els holocaustos al Senyor, el teu Déu,
7 i hi sacrificaràs ofrenes de reconciliació i en menjaràs i t’alegraràs en presència del Senyor, el teu Déu.
8 I sobre aquells pilars gravaràs ben clarament totes les paraules d’aquesta llei.”
9 Després Moisès, amb els sacerdots levites, dirigint-se a tot Israel, digué: “Calla i escolta, Israel. Avui has esdevingut el poble del Senyor Etern, el teu Déu.
10 Obeeix, doncs, la veu del Senyor, el teu Déu, i compleix els seus manaments i els seus estatuts que avui et prescric.”

Benediccions i malediccions

11 Moisès, aquell dia, va donar ordres al poble i els digué:
12 “Aquests són els qui s’han de situar sobre el mont Garizim per a beneir el poble, quan hàgiu passat el Jordà: Simeó, Leví, Judà, Issacar, Josep i Benjamí.
13 I aquests són els qui s’han de situar sobre el mont Ebal per a llençar la maledicció: Rubèn, Gad, Aser, Zabuló, Dan i Neftalí.
14 Llavors els levites dirigiran una arenga a tots els homes d’Israel proclamant en veu alta:
15 ‘Maleït l’home que faci una escultura o una imatge de fosa, abominació per al Senyor, obra de les mans d’un artesà, i la guardi amagada.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
16 ‘Maleït aquell qui tracti indignament el seu pare o la seva mare.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
17 ‘Maleït aquell qui redueixi els límits de propietat del seu veí.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
18 ‘Maleït aquell qui desviï un cec en el camí.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
19 ‘Maleït aquell qui violi el dret del foraster, de l’orfe o de la viuda.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
20 ‘Maleït aquell qui jegui amb la dona del seu pare, perquè ha profanat el llit del seu pare.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
21 ‘Maleït aquell qui copuli amb una bèstia.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
22 ‘Maleït aquell qui jegui amb la seva germana, filla del seu pare o filla de la seva mare.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
23 ‘Maleït aquell qui jegui amb la seva sogra.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
24 ‘Maleït aquell qui mati d’amagat el seu proïsme.’ I tot el poble respondrà: “Amén!’
25 ‘Maleït aquell qui accepti suborn per matar una persona innocent.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’
26 ‘Maleït aquell qui no mantingui la vigència de les paraules d’aquesta llei perquè siguin observades.’ I tot el poble respondrà: ‘Amén!’