DANIEL

 1

 

Introducció

1 Durant el tercer any del regnat de Joaquim, rei de Judà, el rei Nabucodonosor de Babilònia va arribar a Jerusalem i la va assetjar.
2 El Senyor va posar a les seves mans Joaquim, rei de Judà, i una part dels objectes del temple de Déu. I ell es va endur els presoners a la terra de Xinar, i va dipositar els objectes a la cambra del tresor dels seus déus.
3 El rei va manar a Aixpenaz, cap dels eunucs, que escollís, d’entre els fills d’Israel de llinatge reial o de família noble,
4 uns joves que no tinguessin cap defecte físic, de bona presència, cultes i intel·ligents, entesos en tots els camps del saber i que fossin idonis per a servir en el palau reial, a fi d’instruir-los en les lletres i la llengua dels caldeus.
5 El rei també els va assignar una ració diària de les viandes reials i vi del mateix que ell bevia. La seva educació havia de durar tres anys, i en acabar, entrarien al servei del rei.

Daniel i els seus companys a la cort reial

6 Entre ells hi havia Daniel, Ananies, Misael i Azaries, de la tribu de Judà.
7 El cap dels eunucs els va canviar el nom: a Daniel li va posar Belteixassar; a Ananies, Xadrac; a Misael, Meixac; i a Azaries, Abed-Negó.
8 Daniel, però, es va fer el ferm propòsit de no contaminar-se amb les viandes del rei ni amb el vi que aquest bevia, i va demanar al cap dels eunucs que li estalviés aquella contaminació.
9 Déu va fer que Daniel trobés gràcia i favor davant el cap dels eunucs,
10 i aquest digué a Daniel: “Jo temo el meu amo, el rei, que ha fixat el que heu de menjar i el que heu de beure, i si us veu amb les cares més pàl·lides que les dels altres joves que tenen la mateixa edat que vosaltres, ¿no haureu posat en perill el meu cap davant el rei?”
11 Llavors Daniel va dir a l’intendent a qui el cap dels eunucs havia encarregat la tutoria de Daniel, Ananies, Misael i Azaries:
12 “Et prego que facis la prova amb aquests teus servents durant deu dies, i que ens donis llegums per a menjar i aigua per a beure.
13 Després compara el nostre aspecte amb l’aspecte dels joves que mengen la vianda del rei, i segons el que vegis podràs decidir sobre els teus servents.”
14 Ell va acceptar la proposta i va fer la prova durant deu dies.
15 Al cap de deu dies, es va comprovar que feien més bona cara i estaven més grassos que tots els joves que s’alimentaven de les viandes del rei.
16 Des d’aleshores, l’intendent els va suprimir les viandes i el vi que havien de beure i els donava llegums.
17 Déu va concedir a aquests quatre joves saviesa i coneixement en tota mena d’escriptures i ciències. A més, Daniel era especialment dotat per a interpretar tota mena de visions i somnis.
18 Arribat el temps fixat pel rei perquè li fossin presentats, el cap dels eunucs els va portar davant Nabucodonosor.
19 El rei va conversar amb ells, i, entre tots els joves, no se’n va trobar cap com Daniel, Ananies, Misael i Azaries, per la qual cosa es van quedar al servei del rei.
20 I en tots els afers que requerien saviesa i intel·ligència que el rei els va proposar, els va trobar deu vegades millors que els mags i astròlegs que hi havia en tot el regne.
21 Daniel va continuar així fins al primer any del rei Cir.