AMÓS

 1

 

Introducció

1 Paraules d’Amós, que fou un dels ramaders de Tecoa. Visió que tingué referent a Israel, en els dies d’Ozies, rei de Judà, i en els dies de Jeroboam, fill de Jehoaix, rei d’Israel, dos anys abans del terratrèmol.

Judicis contra les nacions

2 Amós digué: “Els Senyor rugirà des de Sió,
i des de Jerusalem alçarà la veu;
llavors els pasturatges estaran de dol
i s’assecarà el cim del Carmel.”

                                                                                                   Contra Damasc

3 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats de Damasc, i fins per quatre,
no la dispensaré del càstig.
Per haver aixafat Galaad amb rascles de ferro,
4 enviaré un foc contra la casa d’Hazael
que consumirà els baluards de Benadad.
5 Trencaré els forrellats de Damasc,
i exterminaré els habitants de la vall d’Aven
i el qui té el ceptre de Beteden,
i el poble de Síria serà traslladat a Quir”, diu el Senyor.

                                                                                                    Contra Filistea

6 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats de Gaza, i fins per quatre,
no la dispensaré del càstig.
Per haver-se endut captiu tot un poble,
a fi de lliurar-los a Edom,
7 enviaré un foc a les muralles de Gaza
que consumirà els seus baluards.
8 Exterminaré els habitants d’Asdod
i el qui té el ceptre d’Ascaló;
després giraré la mà contra Ecron
i exterminaré la resta dels filisteus”, diu Déu, el Senyor.

                                                                                                  Contra Tir i Fenícia

9 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats de Tir, i fins per quatre,
no la dispensaré del càstig.
Per haver lliurat a Edom tots els qui van capturar,
i no haver respectat el pacte entre germans,
10 enviaré un foc contra la muralla de Tir
que consumirà els seus baluards.”

                                                                                                    Contra Edom

11 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats d’Edom, i fins per quatre,
no la dispensaré del càstig.
Per haver perseguit amb l’espasa el seu germà,
ofegant tot sentiment de pietat,
per haver-se mantingut aferrat a la seva ira,
guardant una rancúnia permanent,
12 enviaré un foc a Teman
que consumirà els baluards de Bosrà.”

                                                                                                    Contra Ammon

13 Això diu el Senyor:
“Per tres pecats dels fills d’Ammon, i fins per quatre,
no els dispensaré.
Per haver esventrat les dones embarassades de Galaad,
a fi d’engrandir el seu territori,
14 enviaré un foc contra les muralles de Rabà
que consumirà els seus baluards,
entremig de crits d’un jorn de combat,
entremig del fragor d’un jorn de tempesta,
15 i el seu rei anirà a la captivitat,
ell i tots els seus prínceps”,
diu el Senyor.