SEGON LLIBRE DELS

REIS

 12

 

Regnat de Joaix a Judà

1 L’any setè de Jehú va començar a regnar Joaix, i va regnar quaranta anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Sibià, de Beerxeba.
2 Joaix es va comportar rectament als ulls del Senyor tota la seva vida, perquè l’havia instruït el sacerdot Joiadà.
3 Tot i així, els llocs alts no es van suprimir; el poble seguia fent sacrificis i cremant encens als llocs alts.
4 Joaix digué als sacerdots: “Tots els diners de les donacions sagrades que s’ofereixin al temple del Senyor, els diners dels rescats personals, segons està estipulat, tot el diner que cadascú ofereixi voluntàriament al temple del Senyor,
5 que el recaptin els sacerdots, cadascun segons el seu cercle de relacions, i que facin reparar els desperfectes del temple, en qualsevol lloc on se’n trobin.”
6 Però l’any vint-i-tres del regnat de Joaix, els sacerdots encara no havien reparat els desperfectes del temple del Senyor.
7 Llavors el rei Joaix va cridar el sacerdot Joiadà i els altres sacerdots i els digué: “Per què no heu reparat encara els desperfectes del temple? Des d’ara no recaptareu més els diners del vostre cercle de relacions, sinó que el donareu per a les reparacions del temple.”
8 Els sacerdots es van avenir a no recaptar més els diners del poble i a no reparar ells els desperfectes del temple.
9 El sacerdot Joiadà va agafar una caixa, hi va fer un forat a la tapa i la va posar al costat de l’altar, a mà dreta dels qui entraven al temple del Senyor; i els sacerdots de servei a la porta hi tiraven tot el diner que la gent aportava al temple del Senyor.
10 I quan veien que hi havia molts diners a la caixa, pujava el secretari del rei amb el gran sacerdot, els posaven a la bossa i enregistraven el diner recaptat al temple del Senyor.
11 Un cop pesat el diner, el donaven als contramestres de l’obra i als inspectors del temple del Senyor, i aquests el distribuïen als fusters i als mestres d’obra que treballaven al temple del Senyor,
12 als paletes i als picapedrers, per comprar fustes i pedres de talla per a reparar els desperfectes del temple del Senyor i per a totes les despeses de la reparació.
13 Amb els diners que ingressaven al temple del Senyor no feien per al temple ni gibrells de plata, ni esmocadores, ni vasos, ni trompetes, ni cap objecte d’or o de plata,
14 sinó que el donaven als qui feien el treball de les reparacions del temple del Senyor.
15 No es demanaven comptes als homes als quals donaven els diners perquè paguessin als qui feien l’obra, perquè actuaven amb honradesa.
16 Però els diners de les ofrenes pel delicte i de les ofrenes pel pecat no ingressaven al temple del Senyor, sinó que eren per als sacerdots.

La invasió de Hazael

17 Per aquell temps va pujar Hazael, rei de Síria, va atacar Gat i la va ocupar. Després, Hazael es disposava a pujar contra Jerusalem,
18 però Joaix, rei de Judà, prengué totes les ofrenes sagrades que els seus avantpassats Josafat, Joram i Ahazià, reis de Judà, havien dedicat al culte, i les que ell mateix havia consagrat, tot l’or que es trobava atresorat al temple del Senyor i al palau reial, i ho va enviar a Hazael, rei de Síria; i aquest es va retirar de Jerusalem.
19 La resta de la història de Joaix, i tot el que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?

Mort de Joaix

20 Els seus servidors es van revoltar, van tramar una conjura i van matar Joaix a Betmil·ló, a la baixada de Sil·là.
21 El van ferir els oficials Jozabad, fill de Ximat, i Jozacar, fill de Xomer, i allà va morir. El van enterrar amb els seus avantpassats a la ciutat de David, i al seu lloc va regnar el seu fill Amasies.