SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 4

 

Mobiliari del temple

1 També va fer un altar de bronze que feia vint colzades de llargada, vint d’amplada i deu d’alçada.
2 Va fer un “Mar” de fosa, de deu colzades de vora a vora, perfectament rodó, de cinc colzades d’alçada; i l’envoltava un cordó de trenta colzades.
3 A sota, tot a l’entorn, hi havia unes figures de toros, deu per cada colzada, donant-li la volta en dues rengleres i fosos en la mateixa peça.
4 Descansava sobre dotze toros: tres miraven al nord, tres a l’occident, tres al migdia i tres a l’orient. Així el “Mar” reposava damunt d’ells, situats amb les gropes cap endins.
5 Tenia un pam de gruix, i la seva vora era en forma de copa, com una flor de lliri. La cabuda era de tres mil gerres.
6 També va fer deu piles de bronze; d’aquestes, en va situar cinc a mà dreta i cinc a mà esquerra, per rentar-hi i netejar-hi tot el que oferien en holocaust, mentre que el “Mar” estava reservat per a les ablucions dels sacerdots.
7 Va fer els deu canelobres d’or, segons la forma prescrita, i els va col·locar en el temple, cinc a la dreta i cinc a l’esquerra.
8 També va fer deu taules i les va col·locar al temple, cinc a la dreta i cinc a l’esquerra. A més, va fer cent tassons d’or.
9 Va construir l’atri dels sacerdots i l’atri gran, i les portes de l’atri gran; i va recobrir de bronze les portes d’ambdós atris.
10 Va situar el “Mar” a la dreta, cap al cantó d’orient, de cara al sud.
11 Hiram va fer també les calderes, les pales i les tasses. Així va deixar acabada tota l’obra que feia per al rei Salomó en el temple del Senyor:
12 les dues columnes i els dos globus dels capitells que coronaven les dues columnes; les dues xarxes per a cobrir els dos globus dels capitells situats al cim de les columnes;
13 les quatre-centes magranes per a les dues xarxes, dues rengleres de magranes per a cada xarxa, per a cobrir els dos globus dels capitells situats al cim de les columnes;
14 les deu peanyes i les deu piles de damunt les peanyes;
15 el “Mar” amb els dotze toros que el sostenien;
16 les calderes, les pales i les forquetes. Tots aquests utensilis que Hiram-Abí va fer al rei Salomó per al temple del Senyor, eren de bronze brunyit.
17 El rei els va fondre a la plana del Jordà, a la terra argilosa, entre Sucot i Seredà.
18 Salomó va fer tots aquests utensilis en gran quantitat, ja que el pes de bronze que tenia no es podia calcular.
19 Salomó va fer tots els objectes que hi havia al temple de Déu: l’altar d’or, la taula d’or sobre la qual es posaven els pans de la proposició,
20 els canelobres amb les seves llànties, també d’or pur, que, tal com era prescrit, havien d’estar enceses davant del santuari.
21 També eren d’or les flors, les llànties i els molls, d’or del més pur;
22 i les esmocadores, els tassons, els cullerots i els encensers, tot d’or del més pur. Pel que fa a l’entrada del temple, les portes interiors, que donen al lloc Santíssim, i les d’accés al santuari, també eren d’or.