PRIMER LLIBRE DELS

REIS

 9

 

Segona aparició divina

1 Quan Salomó hagué acabat de construir el temple del Senyor, el palau reial i tot el que s’havia proposat de fer,
2 el Senyor se li aparegué per segona vegada, com se li havia aparegut a Gabaon.
3 El Senyor li digué: “He sentit la pregària i la súplica que has fet a la meva presència; he santificat aquest temple que tu has construït, perquè el meu nom hi sigui perpètuament i els meus ulls i el meu cor hi siguin en tot moment.
4 I si tu et comportes davant meu com es va comportar el teu pare David, amb un cor irreprensible i recte, complint tot el que t’he manat i observant els meus estatuts i les meves lleis,
5 jo afermaré el tron del teu regnat sobre Israel per sempre, tal com vaig prometre a David, el teu pare, dient-li: ‘Mai no et faltarà un descendent en el tron d’Israel.’
6 Però si vosaltres i els vostres fills us aparteu de mi, si no observeu els manaments i els estatuts que he posat davant vostre, i aneu a servir déus estranys i us prosterneu davant seu,
7 llavors jo extirparé Israel de sobre la terra que els he donat; i aquest temple que he santificat per al meu nom, el llençaré lluny de la meva vista, i Israel serà tema de burla i d’escarni entre tots els pobles.
8 Tothom qui passi davant d’aquest temple, que haurà estat tan excels, quedarà atònit i xiularà, i preguntaran: Per què s’ha portat d’aquesta manera el Senyor amb aquesta terra i amb aquest temple?
9 I els respondran: Perquè van abandonar el Senyor Etern, el seu Déu, que havia tret els seus avantpassats del país d’Egipte, i es van lliurar a déus estranys, els van adorar i els van donar culte. Per això el Senyor ha portat damunt d’ells tota aquesta desgràcia.”

Altres activitats de Salomó

10 Succeí al cap de vint anys, durant els quals Salomó va construir les dues edificacions, el temple del Senyor i el palau reial,
11 que, havent subministrat Hiram, rei de Tir, a Salomó, fustes de cedre i de xiprer i or, tant com en va necessitar, el rei Salomó va donar a Hiram vint ciutats a la regió de Galilea.
12 Hiram va sortir de Tir per anar a visitar les ciutats que Salomó li havia donat, però no li van agradar;
13 i digué: “Quina mena de ciutats són aquestes que m’has donat, germà meu?” I les va anomenar «terres de Cabul» (fonèticament «no-res»), com encara s’anomenen avui.
14 Hiram havia enviat al rei cent vint talents d’or.

Una prestació personal forçosa

15 El motiu que va impulsar el rei Salomó a decretar una lleva va ser aquest: construir el temple del Senyor, el seu palau, el terraplè i les muralles de Jerusalem, i fortificar Hassor, Meguidó i Guèzer.
16 El faraó, rei d’Egipte, havia pujat, s’havia apoderat de Guèzer i hi havia calat foc, matant els cananeus que hi vivien, i l’havia donada en dot a la seva filla, la muller de Salomó;
17 per això Salomó va reconstruir Guèzer, a més de Bethoron de Baix,
18 Baalat, Tamar, a la regió desèrtica del país,
19 totes les poblacions de magatzem que tenia, les poblacions per als carros i les poblacions per a la cavalleria; i tot allò que Salomó va desitjar construir a Jerusalem, al Líban i a tot el territori que dominava.
20 Tota la gent que havia quedat dels amorreus, dels hitites, dels perizites, dels hivites i dels jebuseus, que no eren dels fills d’Israel,
21 els seus descendents que havien quedat al país després d’ells, perquè els fills d’Israel no van poder consagrar-los a l’anatema, Salomó els va sotmetre al tribut de servei públic fins al dia d’avui.
22 Però, dels fills d’Israel, Salomó no en va sotmetre cap per al servei, sinó que ells eren guerrers, servidors, capitans, oficials, i els comandants de carros i la seva cavalleria.
23 Els prefectes encarregats de les obres de Salomó van ser cinc-cents cinquanta; ells vigilaven la gent que treballava a les obres.
24 Quan la filla del faraó es va traslladar de la ciutat de David al palau que Salomó li havia edificat, ell va començar a construir el terraplè.
25 Tres cops a l’any oferia Salomó holocaustos i ofrenes pacífiques sobre l’altar que havia erigit al Senyor, i cremava l’encens en el que hi havia davant del Senyor, quan hagué acabat el temple.
26 A més, el rei Salomó va construir una flota a Ession-Guèber, que és a prop d’Elat, a la costa del Mar Roig, al país d’Edom.
27 Hiram va embarcar servidors seus a la flota, mariners bons coneixedors del mar, junt amb els servidors de Salomó.
28 Aquests van anar a Ofir i prengueren quatre-cents vint talents d’or, que van portar al rei Salomó.