PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 9

 

Els repobladors de Jerusalem

1 Així, tots els israelites van ser censats segons les seves genealogies, i estaven inscrits en el llibre dels reis d’Israel i de Judà quan van ser deportats a Babilònia per la seva infidelitat.
2 Els primers que van tornar a habitar els seus dominis i ciutats van ser israelites, sacerdots, levites i servents del temple.
3 A Jerusalem hi van habitar alguns descendents de Judà, de Benjamí, d’Efraïm i de Manassès:
4 Utai, fill d’Ammihud, fill d’Omrí, fill d’Imrí, fill de Baní, de la descendència de Peres, fill de Judà.
5 Dels silonites: Assaià, el primogènit, amb els seus fills.
6 De la descendència de Zèrah: Jeuel i els seus parents, en nombre de sis-cents noranta.
7 De la descendència de Benjamí: Sal·lú, fill de Meixul·lam, fill d’Odavià, fill de Senuà;
8 Ibneià, fill de Jeroham; Elà, fill d’Uzí, fill de Micrí; i Meixul·lam, fill de Xefatià, fill de Reuel, fill de Ibneià,
9 amb els seus parents, segons els seus llinatges, en nombre de nou-cents cinquanta-sis. Tots aquests homes eren caps de família en les seves cases paternes.
10 I dels sacerdots: Jedaià, Joiarib, Jaquín;
11 i Azarià, fill d’Hilquià, fill de Meixul·lam, fill de Sadoc, fill de Meraiot, fill d’Ahitub, príncep de la casa de Déu.
12 A més, Adaià, fill de Jeroham, fill de Paixhur, fill de Malquià, i Massai, fill d’Adiel, fill de Jahzerà, fill de Meixul·lam, fill de Meixil·lemit, fill d’Immer;
13 i els seus parents, caps de les cases paternes, en nombre de mil set-cents seixanta homes, ben disposats i experts en el servei de la casa de Déu.
14 Dels levites: Xemaià, fill d’Haixub, fill d’Azricam, fill d’Haixabià, de la descendència de Merarí;
15 Bacbacar, Hèreix i Galal, amb Matanià, fill de Micà, fill de Zicrí, fill d’Assaf;
16 Obadià, fill de Xemaià, fill de Galal, fill de Jedutun; i Berequià, fill d’Asà, fill d’Elcanà, que habitava a les poblacions dels netofatites.
17 Dels porters: Xal·lum, amb els seus parents Acub, Talmon i Ahiman. Xalum era el seu cap.
18 Aquests, fins ara, estan al servei de la porta del rei, al cantó de llevant. Aquests eren els porters dels campaments dels levites.
19 Xal·lum, fill de Coré, fill d’Ebiassaf, fill de Coré, amb els seus parents, els coreïtes de la seva família, tenien al seu càrrec el servei de guàrdia de les portes del tabernacle, igual com els seus avantpassats van estar encarregats del campament del Senyor com a guardians de l’entrada.
20 Pinhàs, fill d’Eleazar, havia estat en altre temps el seu prefecte, i el Senyor era amb ell.
21 Zecarià, fill de Meixelemià, també era porter de l’entrada del tabernacle de reunió.
22 Tots aquests van ser escollits com a guardians de les portes, i eren en nombre de dos-cents dotze. Tots havien estat enregistrats segons els seus llinatges en el cens de les seves poblacions. David i Samuel, el vident, els havien establert en les seves funcions perquè eren de confiança.
23 Ells i els seus fills tenien al seu càrrec la custòdia de les portes del temple del Senyor, el recinte del tabernacle.
24 Els porters estaven situats als quatre vents: a l’orient, a l’occident, al nord i al sud.
25 Els seus germans, que vivien a les respectives poblacions, hi anaven alternativament per estar amb ells durant set dies.
26 Perquè els quatre porters principals, que eren levites, estaven sempre en funcions i tenien al seu càrrec les cambres i els tresors de la casa de Déu.
27 Aquests passaven la nit al voltant de la casa de Déu, ja que estaven encarregats de la guàrdia i tenien la missió d’obrir les portes cada matí.
28 Alguns s’encarregaven dels atuells del servei, i en feien el recompte quan els desaven i quan els treien.
29 Altres estaven encarregats dels utensilis, de tots els instruments del santuari, de la farina, del vi, de l’oli, de l’encens i de les espècies.
30 Però els qui preparaven la mescla dels perfums eren del grup dels sacerdots.
31 Matitià, un dels levites, primogènit de Xal·lum, el coreïta, era qui s’encarregava sempre de les coses cuites a la planxa.
32 Alguns del grup de Quehat, parents seus, eren els encarregats de preparar cada dissabte els pans de la proposició.
33 A més, hi havia els cantors, caps de les famílies levítiques, que s’estaven a les cambres, exempts d’altre servei, ja que nit i dia estaven ocupats en el seu ministeri.
34 Aquests eren els caps de les famílies dels levites, segons el seu llinatge, que vivien a Jerusalem.

Genealogia de Saül

35 A Gabaon hi habitava Jeiel, el seu fundador, amb la seva dona, que es deia Maacà.
36 El seu fill primogènit era Abdon; després, Sur, Quix, Bàal, Ner, Nadab,
37 Guedor, Ahió, Zèquer i Miclot.
38 Miclot fou el pare de Ximà. També aquests habitaven a Jerusalem, igual que els seus parents, junt amb els seus germans.
39 Ner fou el pare de Quix, i Quix ho fou de Saül. Saül fou el pare de Jonatan, de Melquixua, d’Abinadab i d’Eixbàal.
40 El fill de Jonatan era Merí-baal, i Merí-baal fou el pare de Micà.
41 Els fills de Micà: Piton, Mèlec, Tarea i Acaz.
42 Acaz fou el pare de Jarà, i Jarà ho fou d’Alèmet, d’Azmàvet i de Zimrí; i Zimrí fou el pare de Mossà.
43 Mossà fou el pare de Binà; fill d’aquest fou Rafà; d’aquest, ho fou Elassà i d’aquest ho fou Assel.
44 Assel tingué sis fills, que es deien: Azricam, Bocrú, Ixmael, Xearià, Obadià i Hanan. Aquests van ser els fills d’Assel.