PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 5

 

Descendents de Rubèn

1 Els descendents de Rubèn, primogènit d’Israel. Si bé era el primer nascut, com que va profanar el llit del seu pare, el dret de primogenitura va passar a la descendència de Josep, fill d’Israel, i ell no va ser inscrit en les genealogies com a primogènit.
2 No obstant, Judà esdevingué el més important entre els seus germans, i d’ell en sorgí un príncep; però la primogenitura pertany a Josep.
3 Els fills de Rubèn, primer nascut d’Israel: Hanoc, Pal·lú, Hesron i Carmí.
4 Descendents de Joel: Xemaià, Gog, Ximí,
5 Micà, Reaià, Bàal
6 i Beerà, que era príncep dels rubenites i que fou deportat per Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria.
7 Els seus germans, agrupats per famílies segons llurs genealogies, foren: com a principal, Jeiel; després, Zacaries,
8 Bela, fill d’Azaz, que era fill de Xema, fill de Joel. Aquests ocupaven Aroer i s’estenien fins a Nebó i Baal-Meon.
9 Per la banda d’orient ocupaven fins a l’entrada del desert, el territori que s’estén des del riu Eufrates, ja que el seu bestiar havia augmentat molt al país de Galaad.
10 En temps de Saül van lluitar contra els agarens, que van caure a les seves mans, i es van establir en les seves tendes per tota la regió oriental de Galaad.

Descendents de Gad

11 Els descendents de Gad habitaven davant dels rubenites, en el territori de Basan, fins a Salcà.
12 El principal era Joel; el segon, Xafam; després Jaanai i Xafat, en el Basan.
13 El seus germans, per famílies patriarcals, foren: Micael, Meixul·lam, Xeba, Jorai, Jacan, Zia i Éber, set en total.
14 Aquests van ser fills d’Abihail, que era descendent d’Hurí, fill de Jaróah, fill de Guilad, fill de Micael, fill de Jeixixai, fill de Jahdó, fill de Buz.
15 Ahí, fill d’Abdiel, fill de Guní, fou el cap de la seva casa paterna.
16 Habitaven a Galaad, a Basan, en els seus pobles i en tots els campaments de Xaron, fins als seus confins.
17 Tots ells van ser inscrits en temps de Jotam, rei de Judà, i de Jeroboam, rei d’Israel.
18 Els descendents de Rubèn, dels gadites i de la meitat de la tribu de Manassès, eren homes valents, armats amb escuts i espases, tiradors d’arc i experimentats en la guerra, en nombre de quaranta-quatre mil set-cents seixanta homes, disposats al combat.
19 Van lluitar contra els agarens, contra Jetur, Nafix i Nodab,
20 i en la lluita contra ells van ser afavorits, de manera que els agarens i tots els seus aliats van caure a les seves mans, perquè en la batalla van invocar Déu i ell els va escoltar, ja que hi havien confiat.
21 Es van apoderar del seu bestiar: de camells en van capturar cinquanta mil; d’ovelles, dues-centes cinquanta mil; d’ases, dos mil; i de persones, cent mil.
22 Van causar molts morts a l’enemic, perquè aquella guerra era de Déu. I es van quedar a viure en aquell lloc fins a l’època de la deportació.

Descendents de la mitja tribu de Manassès

23 Els descendents de la mitja tribu de Manassès es van establir en aquest territori, des de Basan fins a Baal-Hermon i Senir, i la muntanya de l’Hermon, ja que eren molt nombrosos.
24 Aquests van ser els caps de les seves cases paternes: Éfer, Ixí, Eliel, Azriel, Irmeià, Odavià i Jahdiel. Guerrers esforçats, homes de renom, caps dels seus llinatges.
25 Però van ser infidels al Déu dels seus avantpassats i es van prostituir seguint els déus dels pobladors d’aquella terra que Déu havia exterminat davant d’ells.
26 Per això el Déu d’Israel va incitar l’ànim de Pul, rei d’Assíria, és a dir, Tiglat-Pilèsser, que regnava a l’Assíria, i aquest va desterrar els rubenites, els gadites i la mitja tribu de Manassès a les regions d’Halah, Habor i Arà, i al riu Gozan, fins al dia d’avui