PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 3

 

Fills de David

1 Aquests són els fills de David que li van néixer a Hebron: el primogènit, Amnon, de la jizreelita Ahinóam; el segon, Daniel, de la carmelita Abigaïl;
2 el tercer, Absalom, de Maacà, la filla de Talmai, rei de Gueixur; el quart, Adonies, fill d’Haguit;
3 el cinquè, Xefatià, fill d’Abital; el sisè, Itream, de la seva muller Eglà.
4 Aquests sis li van néixer a Hebron, on va regnar set anys i sis mesos. Després va regnar a Jerusalem trenta-tres anys.
5 Aquests són els que li van néixer a Jerusalem: Ximà, Xobab, Natan i Salomó, tots quatre de Batxua, filla d’Amiel.
6 A més uns altres nou: Ibhar, Elixamà, Elifèlet,
7 Nógah, Nèfeg, Jafia,
8 Elixamà, Eliadà, Elifèlet.
9 Aquests van ser els fills de David, sense comptar els fills de les concubines. I Tamar, que era filla seva.

Descendents de Salomó

10 El fill de Salomó fou Roboam; fill d’aquest, Abies; fill d’aquest, Asà; fill d’aquest, Josafat;
11 fill d’aquest, Joram; fill d’aquest, Ocozies; fill d’aquest, Joaix;
12 fill d’aquest, Amasies; fill d’aquest, Azarià; fill d’aquest, Jotam;
13 fill d’aquest, Acaz; fill d’aquest, Ezequies; fill d’aquest, Manassès;
14 fill d’aquest, Amon; fill d’aquest, Josies.
15 Els fills de Josies: el primogènit, Johanan; el segon, Joiaquim; el tercer, Sedecies; i el quart, Xal·lum.
16 Els fills de Joiaquim: Jeconies i Sidquià.
17 Els fills de Jeconies, el captiu: Xealtiel, el seu primer fill;
18 Malquiram, Pedaià, Xenassar, Jecamià, Oixamà i Nedabià.
19 Els fills de Pedaià: Zorobabel i Ximí. I els fills de Zorobabel: Meixul·lam i Hananià; i Xelomit, que era germana d’ambdós.
20 A més, Haixubà, Óhel, Berequià, Hassadià i Juixab-Hèssed.
21 Els fills d’Hananià: Pelatià i Jeixaià. El seu fill Refaià; el seu fill Arnan; el seu fill Obadià; i el seu fill Xecanià.
22 Descendents de Xecanià: Xemaià i els seus fills: Hatuix, Igal, Baríah, Nearià i Xafat; sis en total.
23 Els fills de Nearià: Elioenai, Ezequies i Azricam; tres en total.
24 Els fills d’Elionai van ser: Odaviahu, Eliaxib, Pelaià, Acub, Johanan, Delaià i Ananí; set en total.