PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 26

 

Organització dels porters

1 Quant a les classes dels porters descendents dels coreïtes: Meixelemià, fill de Coré, de la família d’Ebiassaf.
2 Meixelemià tingué aquests fills: Zecarià, el primogènit; Jediael, el segon; Zebadiahu, el tercer; Jatniel, el quart;
3 Elam, el cinquè; Jehohanan, el sisè; Eliehoenai, el setè.
4 Obed-Edom tingué aquests fills: Xemaià, el primogènit; Jehozabad, el segon; Joah, el tercer; Sacar, el quart; Netanel, el cinquè;
5 Ammiel, el sisè; Issacar, el setè; Peül·letai, el vuitè. Realment, Déu havia beneït Obed-Edom.
6 El seu fill Xemaià va tenir fills que van ser dirigents de les seves famílies, perquè eren homes voluntariosos i valents.
7 Els fills de Xemaià: Otní, Refael, Obed, Elzabad i els seus germans, homes valents, Elihú i Semaquià.
8 Tots aquests eren de la descendència d’Obed-Edom; tant ells com els seus fills i els seus germans eren homes voluntariosos i ben disposats per al ministeri. Els descendents d’Obed-Edom van ser seixanta-dos.
9 Els fills de Meixelemià i els seus germans, homes de molta vàlua, eren divuit.
10 Hossà, de la descendència de Merarí, tingué aquests fills: Ximrí, el cap, tot i que no era el primogènit, però el seu pare el va designar com a primer;
11 Hilquiahu, el segon; Tebaliahu, el tercer; Zacariahu, el quart. Els fills i germans d’Hossà van ser tretze en total.
12 Aquests grups de porters, sota els caps de família, tenien encomanat, igual que els seus germans, el servei de guàrdia del temple del Senyor.
13 Cada porta va ser assignada a cada grup familiar per sorteig, igual per als grans que per als petits.
14 A Xelemiahu li va tocar la porta oriental. Van tirar la sort per a Zacarià, el seu fill, conseller intel·ligent, i li va tocar la porta del nord.
15 Per a Obed-Edom, la porta del sud; i per als seus fills, el recinte dels magatzems.
16 A Xupim i a Hossà els va tocar el cantó occidental, amb la porta de Xal·lequet, que dóna al camí de la pujada. Guàrdia per guàrdia, eren:
17 a l’orient hi havia sis levites; a la del nord, quatre per dia; al migdia, quatre per dia; i als magatzems, dos a dos.
18 A les dependències de la part occidental, n’hi havia quatre per al camí i dos per a les dependències.
19 Aquestes eren les seccions dels porters per als descendents dels coreïtes i dels merarites.

Tresorers i oficials levites

20 I dels levites, Ahià tenia al seu càrrec els tresors del temple i els tresors dels objectes consagrats.
21 Quant als descendents de Ladan, fill de Guerxon: els caps de família de Ladan, el guerxonita, van ser els jehielites.
22 Els fills de Jehiel, Zetam i el seu germà Joel, tenien al seu càrrec els tresors del temple del Senyor.
23 Quant als amramites, isharites, hebronites i uzielites,
24 el tresorer major era per a Xebuel, descendent de Guerxon, fill de Moisès.
25 I els seus parents, descendents d’Elièzer, eren: Rehabià, fill d’aquest; Jeixaiahu, fill seu; Joram, fill seu; Zicrí, fill seu; i Xelomot, fill seu.
26 Aquest Xelomot i els seus parents tenien al seu càrrec tots els tresors dels objectes que havien consagrat el rei David, els principals de les famílies, els comandants de milers i de centenars i els oficials de l’exèrcit.
27 Els havien consagrat, del botí de guerra i de les despulles, per al manteniment del temple del Senyor,
28 junt amb tot el que havien consagrat Samuel, el vident, Saül, fill de Quix, Abner, fill de Ner, i Joab, fill de Seruià; tot allò que qualsevol persona consagrava, estava sota la custòdia de Xelomot i dels seus germans.
29 Dels isharites, Quenaniahu i els seus fills s’ocupaven dels afers exteriors del govern d’Israel, com a magistrats i jutges.
30 Dels hebronites, Haixabiahu i els seus germans, mil set-cents homes de molta vàlua, estaven encarregats de l’administració israelita del territori de la part occidental del Jordà, en tots els afers religiosos i civils.
31 Dels hebronites, Jerià era el cap. L’any quaranta del regnat de David es va fer un escrutini dels hebronites, per les seves genealogies, i s’hi van trobar homes de molta vàlua a Jazer de Galaad.
32 Entre els seus parents hi havia dos mil set-cents homes valents, caps de família. Aquests van ser designats pel rei David com a intendents dels rubenites, dels gadites i de la mitja tribu de Manassès, en tots els afers religiosos i civils.