PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 18

 

Les guerres de David

1 Temps després, David va atacar els filisteus i els va sotmetre, i prengué Gat i els seus vilatges de les seves mans.
2 També va atacar Moab, i els moabites esdevingueren vassalls de David, subjectes a tribut.
3 David va derrotar també Adadèzer, rei de Sobà, a Hamat, quan aquest anava a restablir el seu domini sobre la regió del riu Eufrates.
4 David li va capturar mil carros, set mil combatents de cavalleria i vint mil d’infanteria. Va trencar les potes als cavalls de tir, però en va reservar cent per als carros.
5 Quan els siris de Damasc van arribar per ajudar Adadèzer, rei de Sobà, David va matar vint-i-dos mil homes entre els siris.
6 David va establir guarnicions als siris de Damasc, i aquests es convertiren en vassalls seus, subjectes a tribut. El Senyor feia triomfar David en totes les seves empreses.
7 David va prendre els escuts d’or que duien els servidors d’Adadèzer i els va portar a Jerusalem.
8 De Tibhat i Cun, ciutats d’Adadèzer, va arreplegar molt de bronze. D’aquest, Salomó en va fer el «Mar» de bronze, les columnes i tots els utensilis de bronze.
9 Tohu, rei d’Hamat, quan va saber que David havia destrossat tot l’exèrcit d’Adadèzer, rei de Sobà,
10 hi va enviar el seu fill Aduram al rei David perquè el saludés i el felicités per haver atacat i vençut Adadèzer, perquè Tohu estava en guerra amb Adadèzer. Aduram li va oferir tota mena d’objectes d’or, de plata i de bronze.
11 David també els va consagrar al Senyor, igual com havia consagrat la plata i l’or que havia portat de totes les nacions sotmeses: d’Edom, de Moab, dels ammonites, dels filisteus i dels amalequites.
12 També Abissai, fill de Seruià, va derrotar els edomites a la vall de la Sal, en nombre de divuit mil.
13 David va posar guarnicions a Edom, i tots els edomites van esdevenir vassalls seus. Així el Senyor feia victoriós David en tot el que emprenia.

Els oficials de David

14 David va regnar sobre tot Israel, actuant amb rectitud i justícia envers tot el seu poble.
15 Joab, fill de Seruià, era cap de l’exèrcit; Jehoixafat, fill d’Ahilud, era cronista;
16 Sadoc, fill d’Ahitub, i Abimèlec, fill d’Abiatar, eren sacerdots; Xavxà era canceller;
17 Benaiahu, fill de Jehoiadà, manava els quereteus i els peleteus; i els fills grans de David eren els seus ajudants principals.