PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 11

 

David rei d’Israel

1 Després, tot Israel es va aplegar entorn de David, a Hebron, i li digueren: “Mira, nosaltres som os teu i carn teva.
2 Ja abans, quan Saül regnava, tu eres qui dirigia les entrades i sortides d’Israel. A més, el Senyor t’havia dit: Tu pasturaràs el meu poble Israel i tu seràs el príncep sobre Israel, el meu poble.”
3 Així, doncs, tots els ancians d’Israel es van presentar al rei, a Hebron, i el rei David va fer un pacte amb ells davant el Senyor; i el van ungir com a rei sobre Israel, segons la paraula del Senyor transmesa per Samuel.

Conquesta de Jerusalem

4 Després, David, amb tot Israel, es va dirigir a Jerusalem, que és Jebús. Els jebuseus eren els qui habitaven aquella regió.
5 Els habitants de Jebús havien dit a David: “Tu no entraràs aquí!” Tanmateix, David va conquerir la fortalesa de Sió, que ara és la ciutat de David.
6 David havia dit: “El primer que derroti els jebuseus serà general en cap.” I Joab, fill de Seruià, va ser el primer que va pujar, i així va passar a ser general.
7 David es va instal·lar a la fortalesa, i per això la van anomenar «Ciutat de David».
8 Va restaurar la ciutat en tot el perímetre, des de Mil·ló i per tot el voltant, mentre que Joab va restaurar la resta de la ciutat.
9 I David anava creixent cada cop més, perquè el Senyor Totpoderós era amb ell.

Els herois de David

10 Aquests són els principals dels herois que tenia David i que el van ajudar en el seu reialme, junt amb tot Israel, a fer-lo rei, segons la paraula del Senyor referent a Israel.
11 Aquesta és la llista dels herois que tenia David: Ixbaal, fill d’Hacmoní, cap dels de la guàrdia, aquell qui en una ocasió va brandar la seva llança contra tres-cents homes i els va deixar morts.
12 Després d’aquest venia Elazar, fill de Dodó, l’ahoahita, un dels tres herois.
13 Aquest es trobava amb David a Pasdammim, on els filisteus s’havien concentrat per a la batalla. Allà hi havia una feixa de terra plena d’ordi, i quan el poble fugia de l’avanç dels filisteus,
14 ells es van plantar enmig d’aquell camp, el van defensar i van derrotar els filisteus. El Senyor els va concedir una gran victòria.

Gestes heroiques

15 Un dia, tres d’entre els trenta capitans van baixar i van anar a trobar David a la cova d’Adul•lam, mentre la tropa dels filisteus estava acampada a la vall de Rafaïm.
16 En aquell moment, David es trobava en aquella fortificació, i una guarnició dels filisteus ocupava llavors Betlem.
17 David digué amb deler: “Tant de bo pogués beure aigua del pou de Betlem, el que hi ha tocant a la porta!”
18 Llavors, aquells tres herois es van obrir pas per entremig de l’exèrcit dels filisteus, van treure aigua del pou de Betlem, el que hi ha tocant a la porta, i la van portar a David. Però ell no en va voler beure, sinó que en va fer una libació al Senyor,
19 i digué: “Déu me’n guard de fer això! ¿No ve a ser com la sang d’aquests homes? ¿Beuria, jo, la seva sang? Perquè me l’han portada arriscant la vida.” I no va voler beure’n. Això van fer aquells tres herois.
20 Abisai, germà de Joab, era cap dels trenta. Aquest, brandant la seva llança, va atacar tres-cents homes i els va matar. Així es va fer famós entre els trenta.
21 Era el més distingit dels trenta i el van fer el seu comandant, però no va igualar en proeses els tres herois.
22 I Benaiahu, fill de Jehoiadà, fill d’un home valent de Cavseel que va realitzar grans proeses, va matar els dos fills d’Ariel de Moab. Fou també ell qui va baixar a matar un lleó dins una fossa, un dia de neu.
23 A més, va matar un egipci, un home d’una estatura de cinc colzades. L’egipci duia una llança a la mà com un plegador de teixidor, però ell el va escometre amb un bastó, l’hi va arrabassar de la mà i el va matar amb la seva pròpia llança.
24 Això va fer Benaiahu, fill de Jehoiadà, i va guanyar renom entre els tres herois.
25 Va ser més cèlebre que els trenta, però no va igualar els tres. David el va fer cap de la guàrdia reial.

Els altres herois

26 Els altres herois de l’exèrcit eren: Assahel, germà de Joab; Elhanan, fill de Dodó, el betlemita;
27 Xammot, l’ararita; Heles, el palonita;
28 Irà, fill d’Iqueix, el tecoïta; Abièzer, l’anatotita;
29 Sibecai, l’huixatita; Ilai, l’ahoahtita;
30 Mahrai, el netofatita; Heled, fill de Baanà, el netofatita;
31 Itai, fill de Ribai, de Guibà dels fills de Benjamí; Benaià, el piratonita;
32 Hurai, de les valls de Gàaix; Abiel, l’arbatita;
33 Azmàvet, de Bahurim; Eliahbà, el xaalbonita;
34 Els fills d’Aixem, el guizonita; Jonatan, fill de Xagué, l’ararita;
35 Ahiam, fill de Sacar, l’ararita; Elifal, fill d’Ur;
36 Héfer, el mequeratita; Ahià, el palonita;
37 Hesró, el carmelita; Naarai, fill d’Ezbai;
38 Joel, germà de Natan; Mibhar, fill d’Agrí;
39 Sèlec, l’ammonita; Nahrai, el beerotita, escuder de Joab, fill de Seruià;
40 Irà, el jatirita; Gareb, el jatirita;
41 Uries, l’hitita; Zavad, fill d’Ahlai;
42 Adinà, fill de Xizà, el rubenita, cap dels rubenites, i trenta homes amb ell;
43 Hanan, fill de Maacà; Joixafat, el mitnita;
44 Uzià, l’aixtarotita; Xamà i Jeiel, fills d’Hotam, l’aroerita;
45 Jediael, fill de Ximrí, i el seu germà Johà, el tissita;
46 Eliel, el mahavita; Jeribai i Joixavià, fills d’Elnàam; Itmà, el moabita;
47 Eliel, Obed i Jaassiel, de Sobaià.