PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 1

 

Descendents d’Adam

1 Adam, Set, Enoix,
2 Quenan, Mahalalel, Jèred,
3 Henoc, Matusalem, Lèmec,
4 Noè, Sem, Cam i Jàfet.

Descendents dels fills de Noè

5 Descendents de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mèixec i Tiràs.
6 Descendents de Gòmer: Aixquenaz, Difat i Togarmà.
7 Descendents de Javan: Elixà i Tarsis; els quitites i els rodanites.
8 Descendents de Cam: Cuix, Mixraïm, Put i Canaan.
9 Descendents de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Descendents de Ramà: Saba i Dedan.
10 Cuix va ser el pare de Nimrod, que fou el primer a ser poderós a la terra.
11 Mixraïm fou el progenitor dels ludites, els anamites, els lehabites, els naftuahïtes,
12 els patrosites, els casluahites i els caftorites; d’aquests procedeixen els filisteus.
13 Canaan fou el pare de Sidó, el seu primogènit, i d’Het;
14 i progenitor dels jebuseus, els amorreus, els guirgaixites,
15 els hivites, els arquites, els sinites,
16 els arvadites, els semarites i els hamatites.
17 Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxat, Lud, Aram, Us, Hul, Guèter i Mèixec.
18 Arfaxat fou el pare de Xèlah, i Xèlah fou el pare d’Éber.
19 A Éber li van néixer dos fills: el nom de l’un era Pèleg, perquè en el seu temps la gent de la terra es va dividir; el seu germà es deia Joctan.
20 Joctan fou el pare d’Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah,
21 Adoram, Uzal, Diclà,
22 Ebal, Abimael, Saba,
23 Ofir, Havilà i Jobab. Tots aquests eren fills de Joctan.

Descendents de Sem

24 Sem, Arfaxat, Xèlah;
25 Éber, Pèleg, Reú;
26 Serug, Nahor, Tèrah;
27 Abram, que és Abraham.

Descendents d’Abraham

28 Fills d’Abraham: Isaac i Ismael.
29 I aquests són els seus descendents: El primogènit d’Ismael fou Nebaiot, i després Quedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mixmà, Dumà, Massà, Hadad, Temà,
31 Jetur, Nafix i Quedma. Aquests són els descendents d’Ismael.
32 I els fills de Queturà, concubina d’Abraham, que va infantar Zimran, Jocxan, Medan, Madian, Ixbac i Xúah. I els fills de Jocxan: Saba i Dedan.
33 I els fills de Madian: Efà, Éfer, Hanoc, Abidà i Eldaà. Tots aquests són els descendents de Queturà.

Descendents d’Esaú

34 Abraham va engendrar també Isaac. Els fills d’Isaac: Esaú i Israel.
35 Fills d’Esaú: Elifaz, Reuel, Jeuix, Jalam i Córah.
36 Fills d’Elifaz: Teman, Omar, Sefí, Gatam, Quenaz, Timnà i Amalec.
37 Fills de Reuel: Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà.
38 Fills de Seïr: Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan.
39 Fills de Lotan: Horí i Omam; i Timnà era germana de Lotan.
40 Fills de Xobal: Alian, Manàhat, Ebal, Xefí i Onam. Fills de Sibon: Aià i Anà.
41 Fills d’Anà: Dixon. I els fills de Dixon: Hamran, Eixban, Itran i Queran.
42 Fills d’Ésser: Bilhan, Zaavan i Jaacan. Fills de Dixan: Us i Aran.
43 Aquests són els reis que van regnar al país d’Edom abans que els israelites tinguessin rei: Bela, fill de Beor; la seva capital s’anomenava Dinhaba.
44 A la mort de Bela, va regnar al seu lloc Jobab, fill de Zèrah, de Bosrà.
45 Mort Jobab, va regnar al seu lloc Huixam, del país dels temanites.
46 Mort Huixam, va regnar al seu lloc Adad, fill de Bedad, que va derrotar Madian al camp de Moab; la seva capital s’anomenava Avit.
47 Mort Adad, va regnar al seu lloc Samlà, de Masrecà.
48 Mort Samlà, va regnar al seu lloc Xaül, de Rehobot-Annahar.
49 Mort Xaül, va regnar al seu lloc Baal-Hanan, fill d’Acbor.
50 Mort Baal-Hanan, va regnar al seu lloc Adad; la seva capital s’anomenava Paí, i la seva muller es deia Mehetabel, filla de Matred, filla de Mezahab.
51 Després de la mort d’Adad, Edom va ser governada pels xeics Timnà, Alvà, Jetet,
52 Oholibamà, Elà, Pinon,
53 Quenaz, Teman, Mibsar,
54 Magdiel i Iram. Aquests van ser els xeics d’Edom.